Наказ №НОН/39/2023 від 10.02.2023 року "Про планування та організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HOH-39.pdf4.16 МБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2023-2024 навчального року

НАКАЗУЮ

І. Департаменту організації освітнього процесу (далі-ДООП)

(Мельничспко А.А.):

1.1. Забезпечити загальну організацію освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік в навчально-наукових інститутах, на факультетах відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.2. Організувати роботу навчально-наукових інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023-2024 навчальному році з використанням впроваджених в університеті інформаційних систем (далі - ІС) «my.kpi.ua», «Електронний кампус», автоматизованої системи ( далі - АС) «Деканат».

1.3. У 2023-2024 навчальному році здійснювати контроль за діяльністю навчально-наукових підрозділів щодо інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог нормативних документів, зокрема: Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про сертифікацію інформаційно-комунікаційних ресурсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського та за проведенням освітнього процесу на кафедрах, факультетах, у навчально-наукових інститутах.

1.4. Спільно з навчально-науковими інститутами та факультетами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів третього рівня вищої освіти.

2. Департаменту якості освітнього процесу (далі - ДЯОП) (Жучеико О.Л.):

2.1. Спільно з департаментом економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) розрахувати і довести підрозділам фонди заробітної плати для формування штатних розписів у відповідності до нормативних документів університету з урахуванням іраиичної кількості штатних одиниць на кожну кафедру університету до 15 червня 2023 року.

2.2. Центру планування кадрового складу освітнього процесу до 28 лютої о 2023 року узгодити з конструкторським бюро інформаційних систем (далі-КБІС) порядок та формат централізованого експортування даних з ІС «my.kpi.ua» до автоматизованої системи планування навчального процесу (далі - АСІ ІНП) та завершити тестування взаємодії до 28 березня 2023 року.

3. Департаменту навчально-виховної роботи (Семіиська Н.В.):

3.1. Спільно з факультетами та навчально-науковими інститутами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів першого та другого рівня вищої освіти .

3.2. Інформувати учасників освітнього процесу про дати календарних коитролів. семестрового контролю (заліки, екзамени), ліквідації академічної заборгованості.

3.3. Контролювати своєчасність та правильність підготовки наказів, що визначають рух контингенту студентів впродовж навчального року.

3.4. Забезпечувати ознайомлення студентів 1 курсу, переведених та поновлених студентів старших курсів з нормативною базою університету, яка регламентує освітній процес. Контролювати своєчасність та правильність виконання процедури відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, студентами, що повторно зараховані на перший курс навчання.

4. Центру міжнародної освіти (далі - ЦМО) ( Маулік С.С):

4.1. Спільно з департаментом економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) підготувати калькуляцію вартості освітніх послуг всіх рівнів і форм навчання для здобувачів вищої освіти з числа іноземців до 01 березня 2023 року. Довести підрозділам структуру використання коштів та обсяг фінансування для організації освітнього пронесу іноземних громадян у 2023-2024 навчальному році.

4.2. При здійсненні набору здобуваній вищої освіти - іноземних громадян узгоджувати з ДООП та ДЯОП готовність навчально-наукових підрозділів здійснювати освітній процес іноземною мовою.

4.3. Спільно з факультетами та навчально-науковими інститутами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів першого та другого рівня вищої освіти з числа іноземних громадян.

4.4. Інформувати іноземних учасників освітнього процесу про дати календарних контролів, семестрового контролю (заліки, екзамени), ліквідації академічної заборгованості з урахуванням особливостей прийому іноземців на навчання та організації їх освітнього процесу.

4.5. Контролювати своєчасність та правильність підготовки наказів, що визначають рух контингенту іноземних студентів та аспірантів впродовж навчального року.

4.6. Забезпечувати ознайомлення іноземних студентів І курсу, переведених та поновлених студентів старших курсів, з нормативною базою університету, яка регламентує освітній процес. Разом з підрозділами контролювати своєчасність надходження коштів від здобувачів вищої освіти іноземних громадян у відповідності до Договору про надання освітніх послуг. Перераховувати надходження відповідно до затвердженої структури використання коштів.

4.7. Контролювати проходження іноземцями процедури визнання документів про попередню освіту (нострифікацію). Разом з навчально-науковими інститутами та факультетами не допускати до захисту кваліфікаційних робіт тих здобувачів вищої освіти, які не отримали Свідоцтво про визнання документів про освіту.
5. Проректору з адміністративної роботи Коїщратюку В.А. у 2023-2024 навчальному році забезпечити належний рівень цивільного захисту учасників освітнього процесу, охорони праці, пожежної безпеки, санітарії у навчальних корпусах та приміщеннях університету з оформленням відповідних дозвільних документів, в тому числі вживати заходи щодо забезпечення безперебійного електроживлення навчальних корпусів, місць визначених, як пункти незламності, а також технічних приміщень де розташовані ссрвсрні потужності.
6. Інституту ііісляднпломііої освіти (Малюкова І.Г.)

6.1. У 2023-2024 навчальному році організувати планування та проведення підготовки фахівців, які здобувають післядиіідомну вищу освіту за другою спеціальністю відповідно до нормативних документів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського."

6.2. Здійснювати технічне та інформаційно-технологічне забезпечення, організацію та підтримку платформи дистанцінного навчання “Сікорський", зокрема з урахуванням умов правового режиму воєнного стану.
7. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів:

7.1. Організувати своєчасне розроблення документів щодо планування та організації освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти в КГІ1 ім. Ігоря Сікорського у 2023-2024 навчальному році у відповідності до вимог Положення про організацію освітнього пронесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7.2. Забезпечити організацію вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом за методикою, яка викладена у Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КІН їм. Ігоря Сікорського з використанням ІС «my.kpi.ua»;

- оприлюднити на сайті навчально-наукового інстіпугу/факультсту Каталоги вибіркових дисциплін, які с складовими відповідних освітніх програм і навчальних планів до 25 лютого 2023 року ;

- до 15 лютого 2023 року актуалізувати дані про відповідальних за заповнення баз даних ІС «rny.kpi.ua» та забезпечити їх участь в навчально-консультативних тренінгах;

- здійснити актуалізацію/ заповнення баз даних ІС «my.kpi.ua» в переліку вибіркових дисциплін Ф-каталогів до початку процедури вибору;

- забезпечити осіб, відповідальних за формування баз даних, робочими місцями, які обладнані необхідною комп'ютерною технікою та доступом до мережі Іитернст.

7.3. Забезпечити формування (генерування) індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти з урахуванням обраних ними дисциплін відповідно до Положення про індивідуальний навчальний план здобувала вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням ІС «my.kpi.ua». Врахувати в індивідуальних навчальних планах здобувачів вищої освіти дисципліни, з яких їм надано право на повторне вивчення, а також дисципліни академічної різниці.

7.4. Планувати у розкладі занять студентів другого та старших курсів як мінімум один день аудиторних занять на тиждень з викладання дисциплін вільного вибору. Планувати у розкладі занять аспірантів першого та другого року навчання, як правило, один - два дні аудиторних занять на тиждень з урахуванням обсягу освітньої складової освітньо-наукової програми.

7.5. Передбачити можливість планування у розкладі практичних занять здобувачів вищої освіти залучення представників компанін-партнерів з мстою проведення ирофесійно-оріситованих зустрічей, спрямованих на забезпечення необхідного рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням актуальних тенденцій розвитку економіки.

7.6. До 01.06.2023 року укласти або. в разі необхідності, подовжити договори про партнерство та співробітництво з базовими підприємствами практичної підготовки здобувачів вищої освіти за всіма освітніми програмами навчально-наукового інституту, факультету.

7.7. Сприяти проведенню комплексу заходів щодо адаптації студентської молоді до практичної діяльності, вирішення питань, пов'язаних із працевлаштуванням випускників у відповідності до Положення про систему сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійсненню моніторингу їх нареберних траєкторій.

7.8. Забезпечити своєчасне формування проектів наказів по контингеїггу здобувачів вищої освіти за всіма рівнями вищої освіти.

7.9. Забезпечити внесення результатів семестрового контролю до АС «Деканат» та своєчасне подання до відділу аспірантури та докторантури відповідних документів для формування наказів, що стосуються підготовки аспірантів.

7.10. Забезпечити належне інформування студентів першого курсу, які раніше навчалися за державним замовленням у закладах вищої освіти, не завершили навчання па здобуття певного ступеню вищої освіта і зараховані у 2023 році до Ki ll ім. Ігоря Сікорського для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за державним замовленням, щодо необхідності відшкодування до державного бюджету кошт ів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, та організувати належним чином процес відшкодування.

7.11. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2023-2024 навчальному році на відповідному рівні вищої освіти.

7.12. До 23 серпня 2023 року провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року та надати інформацію про результати перевірки до департаменту організації освітнього процесу.

7.13. до ЗО червня 2023 року затвердити та подати до департаменту навчально-виховної роботи списки кураторів навчальних груп.

7.14. При організації роботи експертно-кваліфікаційних (конкурсних) комісій (далі - ЕКК) щодо проведення конкурсного відбору і укладання трудових договорів (контрактів) враховувати:

- відповідність кваліфікації претендента освітнім компонентам, які він буде забезпечувати;

- результати діяльності за попередній період, зокрема виконання умов попереднього контракту;

- результати щосемесгрового опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» у ІС «Ііпскіропний камнус»;

- наявність та наповнення дистанційних курсів для забезпечення освітніх компонентів, що розміщені на Платформі дистанційного навчання «Сікорський».

та заповнення модулю «Поточний контроль» 1C «Електронний кампус»; та вносити персональні ключові показники ефективності у нові контракти;

- дисципліну виконання наказів та розпоряджень но університету щодо організації освітнього процесу.

7.15. При організації роботи F.KK з конкурсного відбору при визначенні строків укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками (даті- ППП) використовувати Рекомендації щодо визначення строків укладання контрактів з НІШ, затверджені на засіданні Вченої ради (протокол .Ч°І від 23.01.2023 р.).

8. Головам науково-методичних комісій зі спеціальностей університету, гарантам освітніх програм:

- до 20 лютого 2023 року забезпечити подання оригіналів та скалковій нових та оновлених освітніх програм на 2023-2024 навчальний рік до навчально-методичного відділу (metod@kpi.ua кімнати 240.240Л корпус №1) для їх розміщення на сайті університету https://osvita.kpi.ua/on:

- до 15 лютого 2023року акгуалізувати та надати до КБ1С контакти осіб, які відповідальні за заповнення баз даних ІС «my.kpi.ua» щодо освітніх програм та генерування навчальних планів за якими готуються здобувані другого та третього рівнів вищої освіти за однією освітньо-науковою програмою на різних кафедрах університету.

9. Головами науково-методичних комісій університету, завідувачам випускових кафедр :

- до 01 березня 2023 року із застосуванням ІС «my.kpi.ua» згенерувати

навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктор філософії прийому 2023 року за діючими освітньо-науковими програмами, за всіма формами здобуття освіти з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках № 7,8,25,26;
Ю.Завідувачам кафедр

10.1. До 20 червня 2023 року надати проекти штатних розписів кафедр на 2023-2024 навчальний рік до Департаменту якості освітнього процесу (кімната 219-1, корпус № 1).

10.2. Здійснювати постійний контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та умов діючих контрактів.

10.3. До ЗО червня 2023 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів та робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік.

10.4. До 18 серпня 2023 року привести у відповідність до нормативних документів ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне) за всіма рівнями вищої освіти.

10.5. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування освітнього процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (Додаток № 1 до цього наказу).

10.6. Завідувачу кафедри української мови, літератури та культури забезпечити викладання основ академічного письма обсягом не менше 8 годин під час вивчення дисциплін з української мови для студентів першого курсу.
10.7. На випускових кафедрах:

- до 15 лютого 2023 року подати до КБІС контакти відповідальної особи від кафедри за введення інформації про освітні компоненти за освітніми програмами, про вибіркові дисципліни та генерування навчальних та робочих навчальних планів з ІС “ my.kpi.ua”;

- до 01 березня 2023 року із застосуванням ІС «my.kpi.ua» забезпечити введення необхідної інформації для генерування навчальних планів підготовки здобуваній вищої освігн ступеня бакалавра га магістра прийому 2023 року за всіма формами здобули освіти за діючими освітніми програмами в КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках №7,9,10.11,12,13,14,15,16,17,18,29 до цього наказу;

забезпечити введення необхідної інформації для генерування інтегрованих навчальних планів підготовки студентів зі скороченим терміном навчання (на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра) відповідно до стандартів вищої освіти, в яких визначена максимальна кількість кредитів ЄКТС щодо обсягів зарахування попереднього навчання;

- до 14 квітня 2023 року забезпечити введення інформації для генерування та згсисрувати із застосуванням ІС «my.kpi.ua»:

о робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти першого курсу прийому 2023 року за освітнім ступенем бакалавр, за всіма формами здобуття вищої освіти, за освітньо-професійною програмою, якщо одна ОПП за спеціальністю, або за групами освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр навчально-наукового інституту, факультету за всіма розробленими навчальними планами з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках № 2,6.7. 19,22,29 до цього наказу; о робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти прийому 2022, 2021, 2020 років за освітнім ступенем бакалавр, за всіма формами здобуття освіти, за існуючими навчальними планами, з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках № 2,6,19,22,29 до цього наказу; о робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ігрийому 2022 року за освітнім ступенем магістр, за всіма формами здобуття освіти за існуючими навчальними планами та прийому 2023 року за всіма розробленими навчальними планами з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках № 3,4,5,6,20,21,23,24, 29 до нього наказу;
- до 15 квітни 2023 року за узгодженням з головами науково-методичних комісій університету із застосуванням 1C «my.kpi.ua» згенерувати робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти прийому 2022 року за освітньо-науковим ступенем доктор філософії за всіма формами здобуття освіти за існуючими навчальними планами та прийому 2023 року за всіма розробленими навчальними планами з урахуванням рекомендацій, які викладені у додатках X» 6.7.8.27.28 до цього наказу га забезпечити проведення звітування аспірантів двічі на рік відповідно встановленого графіка про виконання індивідуального плану роботи аспіранта у 2023-2024 навчальному ропі;

- до ЗО квітня 2023 року для іноземних здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр та за освітньо-науковим ступенем доктор філософії, підготовка яких зійснюегься англійською мовою із застосуванням 1C «my.kpi.ua» згенерувати навчальні плани та робочі навчальні плани українською та англійською мовами;

- до ЗО червня 2023 року надіслати електронні версії освітніх програм, силабусів навчальних дисциплін, описів вибіркових дисциплін англійською мовою дія іноземних здобувачів всіх рівнів вищої освіти, підготовка яких зійснюегься англійською мовою, до навчально-методичного відділу (meioclurfckpi.ua) для їх розміщення па сайті університету htlps://osvita.kpi.ua/op;

-при плануванні навчального процесу врахувати, що максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічною працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. У робочих навчальних планах визначення кафедр університету, які викладають загально-університетські дисципліни, проводити відповідно до додатку X» 6 до цього наказу;

-при формуванні робочих навчальних планів дія груп, чисельність студентів в яких менша нормативної, за рішенням кафедри використовувати можливість застосування змішаної форми навчання за методикою, яка приведена у додатку Xs 29 до цього наказу;

- на кафедрах, які здійснюють іііслндиііло.чну освіту, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними освітніми ступенями до 01 червня 2023 року (плани надавати до відділу наступної освіти ІПО (кімната № 40-5 корпус №1).

-забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр затверджених навчальних планів за усіма рівнями та формами підготовки здобувачів вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік незалежно від наявності та кількості вступників у поточному році;

11. Конструкторському бюро інформаційних систем (Фіиогенов О.Д.):

11.1. Забезпечити функціонування модулів 1C «iny.kpi.ua» для введення інформації та її збереження з метою генерування навчальних і робочих

навчальних планів і реалізації вибору дисциплін здобупачами вищої освіти з ЗУ-Каталогу га Ф-Кагалогів.

11.2. Забезпечити належне функціонування ІС «Електронний кампус» та АС «Деканат» з метою адміністрування освітнього процесу та супроводження контингенту здобувачів вищої освіти у 2023-2024 навчальному році.

11.3. Забезпечити інформаційно-консультаційну та програмно-технічну підтримку навчальних підрозділів щодо функціонування програм ІС «my.kpi.ua», ІС «Електронний кампус» та АС «Деканат».

11.4. До 15 лютого 2023 року провести ссмінар-тренінг з відповідальними особами кафедр за введення інформації щодо вибіркових дисциплін та генерування навчальних та робочих навчальних планів в ІС «rny.kpi.ua».

11.5. Передати до центру планування кадрового складу освітнього процесу (Материна Т.А.) ДЯОП дані з робочих навчальних планів в узгодженому форматі для завантаження в АСІ IIIIІ до 15 травня 2023 р.
12. Науково-технічній бібліотеці (Бруй О.М.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури здобувачам вищої освіти на 2023-2024 навчальний рік.

13. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (Додаток №1 до нього наказу), та склад комісії університету (Додаток № ЗО до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року.

14. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2023-2024 навчального року з 28 серпня по 29 серпня 2023 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.

15. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (Додаток № 31 до нього наказу).

16. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жучепка О.А., проректора з навчальної роботи Мельниченка А.А. та проректора з навчально-виховної роботи Семінську 1-І.В.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИИ

П'ятниця, Лютий 10, 2023 - 17:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.