Результати експертизи проектів, що запропоновані науковими підрозділами  на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2011 рік

Результати експертизи проектів, що запропоновані науковими підрозділами  на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2011 рік , яка проведена в університеті

Назва розробки Автор   Бали
Фундаментальні
Ф. Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні Тимчик Г.С. ПБФ 87,00
Ф. Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності Павлов О.А. НДІ ІП 83,50
Ф. Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах Згуровський М.З. КП Сталий розвиток 82,00
Ф. Дослідження електро-магніто-механічних наносистем на основі антиферомагнітних матеріалів та мультифероїків Гомонай О.В. ФТІ 82,00
Ф. Теоретичні та експериментальні основи створення нового класу сенсорів терагерцового діапазону Богорош О.Т. ФТІ 80,00
Ф. Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості Кравчук С.О. НДІ  Телекомунікацій 78,00
Ф. Розробка теоретичних основ , принципів побудови і систезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано-мікро-технологій Гераїмчук М.Д. ПБФ 70,00
Ф. Створення наукових засад електрохімічного формування на поверхні титану поліфункціональних композитних мікро- і наноструктур Ткаленко Д.А. ХТФ 65,00
Ф. Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії Яндульський О.С. ФЕА 64,00
Ф. Розробка теоретичних основ побудови високопродуктивних комп`ютерних систем з динамічним розпарарелелюванням обчислювальних процесів Луцький Г.М. ФІОТ 63,50
Ф. Науково-теоретичні  дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж Безвесільна О.М. ПБФ 61,00
Ф. Методологія загальнодержавного механізму екологізації Енерговиробництва Варламов Г.Б. НТЦ ЕКОТЕЗ 57,00
Ф. Розробка, дослідження і апробація методу і системи знесолення вод до нульового рідинного залишку Ріферт В.Г. ТЕФ 33,00
Прикладні
Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки  матеріалів Тимчик Г.С. ПБФ 98,50
Розроблення технології отримання та вивчення особливостей застосування пористого і нанопористого кремнію для створення високоефективних наноструктурних фотоелектричних перетворювачів Якименко Ю.І НДІ ПЕ 90,00
Розробка та створення пристроїв фільтрації електричних сигналів на основі мікроелектромеханічних резонаторів для організації функціональних МЕМС-структур Жуйков В.Я. НДІ ПЕ 88,00
Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів Тимофєєв В.І. НДІ ПЕ 86,00
Дослідження, моделювання та розробка запам`ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках Самофалов К.Г. ФІОТ 81,50
Розробка оптичних методів і засобів вимірювання концентрації  волокнистої суспензії для систем технологічного контролю параметрів целюлозно-паперових матеріалів Воронов С.О. ФМФ 80,00
Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху Лисенко О.М НДІ ПЕ 80,00
Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур Тарасенко В.П. ФПМ 80,00
Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини Дідковський В.С. НДІ ПЕ 78,50
Розробка  інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань Володарський Є.Т. ОКБ "Шторм" 77,50
Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів Глоба Л.С. НДІ  Телекомунікацій 77,00
Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю Калюжний В.Л. ММІ 77,00
Нанорозмірні наповнювачі на основі інтеркальованого монтморилоніту для полімерних композитів Свідерський В.А. ХТФ 76,00
Розробка методів дослідження для визначення НВЧ характеристик новітніх ізотропних й анізотропних діелектричних матеріалів та нанорозмірних плівок Молчанов В.І НДІ ПЕ 75,00
Прилад для об`єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока Чиж І.Г. ПБФ 75,00
Розроблення технології отримання графітованого коксу в шахтних електропечах безперервної дії Карвацький А.Я. НДЦ "РТ" 74,50
Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла - контактних водонагрівачів Донченко М.І. ХТФ 74,00
Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів Румбешта В.О. ПБФ 72,00
Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах Лінючева О.В. ХТФ 72,00
Розроблення принципів побудови багатофакторного моніторингу та функціонального діагностування електромеханічних систем стаціонарних установок гірничовидобувних підприємств Чермалих В.М. ІЕЕ 71,50
Адаптивна гідросистема ефективного відбору потужності    автономних екологічночистих відновлюваних джерел енергії Губарев О.П. ММІ 71,00
Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігонів Мачуський Є.А. ОКБ "Шторм" 70,50
Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій перероблення стебел рослинної сировини у товари широкого вжитку Барбаш В.А. ІХФ 70,00
Розробка пасивних систем забезпечення теплового режиму з тепловими трубами для типових задач космічного приладобудування Батуркін В.М. ТЕФ 69,00
Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення Пасічник В.А. ММІ 68,50
Розробка моделей та методів управління інтегрованими системами енергозабезпечення та контролю ефективності енерговикористання Праховник А.В. ІЕЕ 68,50
Розроблення енергоефективних процесів та обладнання виробництва полімерних труб різного призначення Мікульонок І.О. ІХФ 68,00
Аналіз сучасних ризиків суб`єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави Караєва Н.В. ТЕФ 68,00
Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків Збруцький О.В. ФАКС 67,50
Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні Рассамакін Б.М. ТЕФ 67,50
Струменеві та кавітаційні пристрої для побудови енергоефективних мехатронних систем в машинобудуванні Яхно О.М. ММІ 67,00
Розробка та впровадження систем остеосинтезу підвищеної ефективності для хірургічного лікування складних переломів кісток людини Крищук М.Г. ММІ 66,50
Розробка комплексної технології використання низькокалорійного вугілля, торфу та інших речовин органічного походження Панов Є.М. НДЦ "РТ" 66,00
Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-диагностичних комплексів роторних систем Бурау Н.І. ПБФ 66,00
Соціальні аспекти управління сталим розвитком України: державний та регіональний виміри Мельниченко А.А. КП Сталий розвиток 66,00
Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоротивному рівні Стенін О.А. НДІ СТ 65,50
Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях Величко О.М. ВПІ 65,00
Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів електричної енергії. Туз Ю.М. НДІ АЕД 64,50
Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі) Каракай Ю.В. ФММ 64,50
Створення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар`єрах Кравець В.Г. ІЕЕ 64,00
Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики Варламов Г.Б. НТЦ ЕКОТЕЗ 64,00
Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації Костерєв М.В. ФЕА 64,00
Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива Кудря С.О. ФЕА 63,50
Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин Шевчук С.П. ІЕЕ 63,00
Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технології в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців Кулаков Ю.О. НДІ СТ 63,00
Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з`єднань Рижов Р.М. ЗФ 62,50
Розробка та дослідження технології і засобів оцінки, профілактики, реабілітації та корекції функціональних станів людини Горго Ю.П. ММІФ 62,50
Теоретичні і технологічні принципи розроблення новітніх сплавів із спеціальними властивостями для виробництва деталей різними способами лиття Могилатенко В.Г. ІФФ 62,00
Створення технологічної механіки високоефективних ресурсозберігаючих процесів і спеціалізованого оснащення локального формоутворення елементів конструкції та готових виробів Гожій С.П. ММІ 62,00
Розширення функціональних можливостей електрично настроюваних твердотільних фільтрів Захаров О.В. НДІ  Телекомунікацій 62,00
Розроблення ресурсозберігаючої технології формування двошарових полімерних гофрованих трубних виробів. Сідоров Д.Е. ІХФ 61,50
Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв`язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених системах Якорнов Є.А. НДІ  Телекомунікацій 61,50
Інтегрована CAD/CAM система автоматизованого проектування операцій виготовлення штучного колінного суглоба людини Петраков Ю.В. ММІ 61,50
Гідродинаміка та теплообмін в підігрівачах повітря теплотою кристалізації води для теплових насосів та вентиляції Пуховий І.І. ТЕФ 60,50
Розробка високопотужного гібридного джерела живлення на основі батарей суперконденсаторів та акумуляторів для екологічних транспортних засобів Ізотов В.Ю. ХТФ 60,50
Цифрова радіорелейна система терагерцового діапазону з використанням наноелектронних компонентів Ільченко М . НДІ  Телекомунікацій 60,00
Біотехнічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження Кузьмінський Є.В. ФБТ 60,00
Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізаціїй з використанням додаткових даних Савчук М.М. ФТІ 59,50
Розробка новітньої технології діагностування властивостей та оптимального періоду дезактивації хіміко-механічних новоутворень у каталітичних реакторах конверсії та піролізу вуглеводнів промислового призначення Жученко А.І. ІХФ 58,50
Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу Правда В.І. РТФ 58,50
Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus. Дуган О.М. ФБТ 57,50
Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів Пристайлов С.О. ІХФ 57,50
Оптимізація конструктивно-експлуатаційних параметрів ескалаторів і травелаторів нового покоління Данильченко Ю.М. ММІ 57,00
Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень Костюк В.І. НДІ СТ 55,50
Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального поля високої інтенсивності Данілов В.Я. ОКБ "Шторм" 53,00
Розроблення ультразвукового вимірювального комплексу визначення витрат нафтопродуктів Коробко І.В. ПБФ 52,00
Розробка узагальненої методології проектування електронних схем технічних засобів в захищеному виконанні Мачуський Є.А. ОКБ "Шторм" 50,00
Спосіб підвищення металургійної цінності шихтових матеріалів для металургійних технологій Єфіменко Г.Г. ІФФ 49,00
Розробка програмного забезпечення оперативної діагностики стану обладнання АЕС Шаповалова С.І. ТЕФ 45,50
Розроблення методики, моделей та системи кількісного оцінювання екологічної складової процесів сталого розвитку в регіональному контексті. Статюха Г.О. КП Сталий розвиток 45,00
Створення комп`ютерно-інтегрованих технологій процесу екструзії полімерних виробів Кубрак А.І. ІХФ 43,50
Розробка науково-методичних основ формування ГІС-компоненти Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку НТУУ "КПІ" Лук`яненко С.О. КП Сталий розвиток 40,50
Розробка енергозберігаючих конструкцій ферментерів для аеробного біосинтезу Карачун В.В. ФБТ 37,50
Розроблення і впровадження систем перетворення форматів для забезпечення сумісності різних баз зберігання даних в науково-освітній сфері Власюк Г.Г. НДІ ПЕ 37,50

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.