Перелік проектів науково-дослідних робіт на 2006 рік, що запропоновані науковими підрозділами на конкурс та пройшли експертизу в університеті

ФМФ Розробка нових математичних методів дослідження стохастичних систем та крайових задач математичної фізики 37,0 Булдигін В.В.
ІФФ Створення фізичних основ керування структурною та хімічною досконалістю матеріалів на основі тугоплавких боридів 36,6 Лобода П.І.
ПБФ Методи підвищення якості зображень в матричних іконічних ОЕС 36,6 Колобродов В.Г.
ФТІ Математичне моделювання та керування жорсткими та сингулярними односторонніми процесами 35,6 Новіков О.М.
ФЕА Системні методи формування багатоканальних електроімпульсних струмів для іскроплазмових мікро- та нанотехнологій 35,0 Щерба А.А.
ФПМ Розробка методів та засобів забезпечення інформаційної стійкості дистанційних освітніх технологій 35,0 Тарасенко В.П.
ПБФ Створення приладу для контроля точності виготовлення деталей на верстатах з ЧПК 34,3 Тимчик Г.С.
ФПМ Інтелектуальні комп"ютерні засоби комплексної інформаційної підтримки аналітичної діяльності в державному управлінні 34,0 Тарасенко В.П.
НДІ ПЕ Розробка нових функціональних електронних компонентів на основі твердотільних електромеханічних систем із швідкісним п"єзоелектричним управлінням 33,6 Якименко Ю.І.
ФММ Теоретично-методологічні положення щодо визначення та оцінки індикаторів ринку праці в України; моделювання шляхів розвитку 33,6 Капустян В.О.
ФІОТ Теоретичне обгрунтування і дослідження методів структурного проектування процесорів для обробки мультимедійних даних 33,6 Симоненко В.П.
НДІ ПЕ Математична модель та мікроелектронна технологія комбінованих МЕМС - структур на основі п"єзоелектричних мембран 33,3 Жуйков В.Я
НДІ ІП Створення математичних моделей та методів автоматизованого ієрархічного планування в складних організаційно-виборочних системах 33,0 Павлов О.А.
ФМФ Вплив політипізму на електронні властивості карбиду кремнію у високих електричних полях 32,0 Гермаш Л.П.
ІФФ Формування дифузійної зони методами комбінованої лазерної та електроіскрової хіміко-термічної обробки сплавів заліза 32,0 Сидоренко С.І.
ХТФ Наукові засади створення електрохімічних модулів у складі газових сенсорів та генераторів 31,6 Чвірук В.П.
НДІ ІП Синтез енергозберігаючого управління складними теплотехнічними об"єктами з розподіленими параметрами на основі синергетичного підходу 31,6 Дорошенко А.Ю.
ІФФ Теоретичні і технологічні принципи керування структуроутворенням модифікованих та мікролегованих сплавів у виливках 31,6 Федоров Г.Є.
ММІ Розвиток теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці 31,6 Родін П.Р.
ІЕЕ Наукові засади формування екологоенергетичних параметрів вибуху при руйнуванні порід складної структури 31,0 Кравець В.Г.
НДІ ПЕ Наукові основи діагностики та ресурсозберігаючого керування електротехнічними об"єктами на базі нових вейвлетів 31,0 Терещенко Т.О.
ТЕФ Дослідження та створення мініатюрних теплопередаючих пристроїв на базі пульсуючих капілярних теплових труб 31,0 Кравець В.Ю.
ФЕА Дослідження автоматичного регулювання частоти та потужності при паралельній роботі енергооб"єднань України та Західної Європи 30,6 Яндульский О.С.
ІХФ Розробка основ моделювання стохастичних процесів у хімічній технології з врахуванням можливих умов неповної інформації про гетерогенні системи 30,6 Гондлях О.В.
ОКБ "Шторм" Розробка малогабаритних проблемно-орієнтованих інформаційно-вимірювальних систем на базі мікромеханічних акселерометрів 30,6 Володарський Є.Т.
ММІ Дослідження процесу лазерного синтезу тривимірних виробів 30,3 Коваленко В.С.
ФМФ Розробка принципів створення оптичних систем (приладів) для вимірювання характеристик кольоровості матеріалів і створення методів і засобів технологічного контролю 30,3 Воронов С.О.
ІХФ Розроблення наукових основ моделювання процесів формування погонажних виробів складної геометрії з врахуванням невірномірності температурних полів і залишкових напружень 30,3 Сахаров О.С.
ММІ Узагальнена теорія визначення геометричних параметрів різального інструменту 30,3 Равська Н.С.
ІФФ Структура та фазові перетворення у наноструктурах на поверхні жароміцних сплавів на основі Ni-Cr при високоенергетичних та фрикційному впливах 30,0 Сидоренко С.І.
ФЕЛ Дослідження розрядів низького тиску для застосування в технологіях електронно-променевого осадження покриттів із бінарних сполук 30,0 Денбновецький С.В.
НДІ Телекомунікацій Спектрально - ефективні системи широкосмугового радіодоступу "останньої милі" 30,0 Ільченко М.Ю.
ІФФ Нанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азоту 29,6 Білоцький О.В.
ІХФ Розробка та використання допоміжних хімічних добавок для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу та картону 29,6 Гомеля М.Д.
ТЕФ Гідравлічні і теплообмінні дослідження двохфазних контурів систем терморегулювання наземного та аерокосмічного обладнання 29,6 Батуркін В.М.
ТЕФ Дослідження теплогідравлічних процесів в нанодисперсних капілярно-пористих матеріалах для теплотранспортних енергозберігаючих систем 29,6 Рассамакін Б.М.
ХТФ Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів 29,6 Статюха Г.О.
ІФФ Розробка наукових принципів управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних ливарних алюмінієвих сплавів 29,6 Доній О.М.
ММІ Розробка технологічних основ комп"ютерно-інтегрованого проектування і управління процесами оброблення і складання в машинобудуванні 29,6 Петраков Ю.В.
НДЦ "Акустика" Дослідження та розробка сейсмоакустичного пристрою для виявлення несанкціонованих перетинів рубежу зони, що охороняється 29,3 Гнітецький В.А.
НДІ ІП Моделі і методи адаптивної технології швидкої розробки, реалізації та підтримки розподілених застосувань 29,3 Теленик С.Ф.
ІХФ Дослідження процесів кавітаційного емульгування і диспергування в хімічній технології 29,3 Федоткін І.М.
ІФФ Теоретичні та технологічні принципи створення литих зносостійких матеріалів на основі алюмінію та міді 29,3 Чернега Д.Ф.
ПБФ Розробка офтальмологічного аерометра з кератотопографією для діагностики вад зору та експериментальне дослідження макетного зразка 29,3 Чиж І.Г.
НДІ ПЕ Електрично та електрооптично керовані НВЧ елементи на основі нових п"єзо- та оптично активних матеріалів 29,0 Молчанов В.І.
НДІ АЕД Розробка щвидкісних високовольтних широкосмугових вимірювальних підсилювачів 29,0 Туз Ю.М.
ТЕФ Дослідження та розробка метода регенерації води з рідких відходів системи життєзабезпечення космічних станцій 29,0 Ріферт В.Г.
НДІ СТ Дослідження багатокритеріальної оптимізації балансування інформаційного навантаження по зонах безпеки при структуризації корпоративного центру даних 29,0 Стенін О.А.
ФПМ Розробка методів системного аналізу проектів інформатизації організаційних структур 29,0 Молчанов О.А.
ФІОТ Побудова відмовостійких високопродуктивних кластерних систем з вузлами на основі реконфігурованих багатопроцесорних кристалів 28,6 Луцький Г.М.
ІХФ Розроблення теоретичних засад проектування обладнання ліній для переробки промислових і побутових відходів полімерів 28,6 Радченко Л.Б.
ХТФ Розвиток теорії формування конверсійних покриттів та методів оцінки їх захисної дії в умовах корозії 28,6 Донченко М.І. Герасименко Ю.С.
ХТФ Розвіиток теорії електрохімічних процесів, що супроводжуються катіонно-аніонною взаємодією та комплексоутворенням 28,6 Ткаленко Д.А.
НДІ Телекомунікацій Управління телекомунікаційними мережами перспективних технологій 28,6 Романов О.М.
ФЕЛ Методи і засоби високої роздільної здатності у неінвазивних технологіях експрес-діагностики 28,3 Синєкоп Ю.С.
ВПФ Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому 28,3 Дорош А.К.
ІЕЕ Теорія імпульсно-хвильового руйнування гірських порід та створення енергосберігаючого інтелектуального комплексу з маніпулятором імпульсно-хвильової дії 28,3 Шевчук С.П.
ІФФ Закономірності формування включень нових фаз на різних стадіях реактивної дифузії в тонкоплівкових наноструктурах 28,3 Волошко С.М.
ТЕФ Дослідження процесів керування теплоенергетичними об"єктами зв"язними параметрично-оптимізуємими автоматичними системами 28,3 Ковриго Ю.М.
ММІ Виготовлення методом пластичної деформації прецизійних трубчастих виробів із спеціальним профілем внутрішньої поверхні 28,3 Стеблюк В.І.
ММІ Створення вузлів і механізмів для надшвидкісної і прецизійної обробки на верстатах нового покоління з паралельною кінематикою 28,3 Кузнєцов Ю.М.
ЗФ Визначення основних принципів створення зварювальних флюсів з покращеними показниками екологічної безпеки 28,0 Прохоренко В.М.
НДІ СТ Розробка програмно-апаратних платформ інформаційної системи університету з дінамічним розподілом завдань на основі відкритих кодів 28,0 Костюк В.І.
ХТФ Наукові основи напівалкооксидного золь-гель синтезу і регулювання топології малорозмірних структурно-чутливих поліметалосилоксанів 28,0 Свідерський В.А.
ФЕА Основи теорії високоефективних систем автоматичного керування складними технологічними об"єктами з векторно-керованими електродвигунами 28,0 Попович М.Г.
НАЦ КТНП Розробка інтелектуальної системи керування безпілотного літального апарату 27,6 Збруцький О.В.
НДІ Телекомунікацій Розпізнавання зображень з використанням систем з нечіткою логікою 27,6 Зайченко Ю.П.
ІХФ Моделювання процесів формування полімерних композиційних матеріалів з застосуванням фізичної модифікації 27,6 Панов Є.М.
НДЦ "РТ" Теоретичні основи термічної обробки багатокомпонентних вугільних сумішей (БВС)" 27,6 Панов Є.М.
ФТІ Інтелектуалізова комп"ютерна система розпізнавання термінологічних морфем та окреслення семантики науково-технічних європеїзмів 27,3 Мачуський Є.М.
ПБФ Розробка автоматизованої системи оптимізації параметрів технологічних систем та обладнання, які реалізують високі технології в приладобудуванні 27,3 Румбешта В.О.
ЗФ Наукові основи формування наплавлених шарів з мінімальним тепловнесенням 27,3 Фомічов С.К.
НДІ Телекомунікацій Програмний комплекс створення, інтеграції та інженерінгу інформаційних і функціональних ресурсів в телекомунікаційному середовищі 27,3 Глоба Л.С.
ІФФ Розробка теоретичних та технологічних основ одержання порошків самофлюсівних сплавів 27,3 Степанчук А.М.
НДІ ІНФОРЕС Методи та засоби паралельного скорочення моделей надвеликих RLC схем 27,0 Петренко А.І.
ХТФ Нові нейростимулятори на основі каркасних вуглеводнів 27,0 Юрченко О.Г.
ВПФ Підвищення надійності деталей і вузлів поліграфічного та металообробного технологічного обладнання 27,0 Киричок П.О.
ММІ Розроблення методу діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу конструкцій з урахуванням технологічної та експлуатаційної спадкоємності 27,0 Бобир М.І. Тітов В.А.
ІЦ "Перспектива" Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій одержання та використання напівфабрикатів високого виходу із недеревних рослин у картонно-паперовому виробництві 27,0 Барбаш В.А.
ТЕФ Дослідження гідродинаміки та теплообміну при конденсації парів альтернативних хладоагентів в горизонтальних гладких трубах 27,0 Безродний М.К.
НДІ Телекомунікацій Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів- передавачів земних станцій супутникового зв"язку у міліметрових діапазонах 27,0 Сундучков К.С.
НДІ Телекомунікацій Пакетні радіомережі інтегрального обслуговування національного та регіонального масштабів 26,6 Бунін С.Г.
НДІ СТ Розробка методів фільтрації змінних стану підвищеної якості та їх використання в системах управління 26,6 Костюк В.І.
ФМФ Закономірності зміни ентальпії при нагріванні загартованих сплавів залізо-вуглець та залізо-бор 26,0 Білоус М.В.
НІЦ "Хім.інженерія" Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища 26,0 Корнієнко Я.М.
ФМФ Наноструктура поверхні металів при корозії в постійному магнітномуполі 26,0 Горобець Ю.І.
ФБТ Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції 25,6 Горобець С.В.
ІФФ Наукове обгрунтування напрямків технологічного розвитку чорної металургії України з використанням світового досвіду 2000-2008 р.р. 25,6 Єфіменко Г.Г.
НДЦ "РТ" Розробка заходів ресурсоенергозбереження при виробництві первинного алюмінію 25,6 Панов Є.М.
ПБФ Розробка мобільної автоматизованої апаратури для дослідження стану небезпечних еколого-геологічних територій та споруд на них розташованих 25,3 Бублик Г.Ф.
ТЕФ Дослідження газопаратурбінної технології "Водолій" та розробка змін в ії тепловій схемі, що забезпечують енергозберігаюче і екологічно чисте виробництво електричної і теплової енергії 25,3 Дикий М.О.
ІЕЕ Розробка методів інтегрування розосередженої генерації в централізовану систему енергопостачання 25,3 Праховник А.В.
ІЕЕ Розробка засобів керування методами нечіткої логіки енергоспоживання у системах тепло- та водопостачання будівель 25,3 Чермалих В.М.
НДІ ТМ "Ритм" Дистанційно-керована транспортно-технологічна система розмінування з багато-тросовим приводом та аеростотичним розвантаженням. 25,3 Карпачов Ю.А.
ФЕА Розробка математичних моделей та методів забезпечення оптимальної паралельної роботи енергосистем України 25,3 Сулейманов В.М.
НДІ ПЕ Створення наукових засад телевізійної пірометрії 25,0 Порев В.А.
ХТФ Розробка технології виробництва теплоефективної кераміки будівельного призначення на основі гідрослюдистих глин України 24,6 Крупа О.А.
НДІ ПЕ Дослідження ресурсозберігаючих ультразвукових ліній приводів паливних інжекторів з поліпшеними екологічними параметрами 24,3 Лавріненко В.В.
ХТФ Нові матеріали сучасних енергоперетворюючих систем: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування 23,3 Андрійко О.А.
НДІ Телекомунікацій Мікрохвильові фільтри цифрових сигналів для телекомунікаційних систем 23,0 Ільченко М.Ю.
НДІ ТМ "Ритм" Створення мобільних дистанційно-керованих роботів для роботи в екстремальних умовах небезпечних для людини та навколишнього середовища. 22,3 Канченко В.Я.
НДІ ІНФОРЕС САПР в нанотехнологіях: створення засобів моделювання з мережевим доступом 21,6 Петренко А.І.
НДІ ІНФОРЕС Створення віртуального університету дистанційної освіти зі спеціальності інформаційні технології проектування 21,3 Петренко А.І.
ММІФ Дослідження вікових та адаптивних особливостей параметрів пульсових хвиль та кількісної ерітрометрії людини 21,3 Яценко В.П.
ПБФ Розробка клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фото динамічної терапії 21,3 Колобродов В.Г.
ОКБ "Шторм" Портативний акусто-радіотелеметричний комплекс для діагностики нафтових свердловин та створення баз даних 20,6 Данілов В.Я.
ОКБ "Шторм" Універсальний багатоканальний комплекс для автоматизації теплофізичних вимірювань 20,3 Пєшков В.П.
НДІ ІП Інформаційна модель інтегрованого управління процесом цукрового виробництва 20,0 Теленик С.Ф.
НДІ АПРОДОС Математичне моделювання та розробка системи автоматизованого проектування систем (САПР) теплоенергетичних об"єктів та систем 19,6 Сліпченко В.Г.
ФЕЛ Розробка нового методу контролю норми акусто- механічної системи середнього вуха 19,00 Дідковський В.С.
ІХФ Розробка консолідованої системи завантаження технологічних потужностей підприємств промислового комплексу України 19,0 Жученко А.І.
НДЦ ПРІСЕ Розробка комплексу для метрологічної атестації, сертифікації та діагностичних випробувань теплолічильників, витратоміпів і лічильників води 17,6 Коробко І.В.
УІІТО Адаптація системи дистанційного навчання НТУУ "КПІ" для участі в проекті UNESCO "Центрально-східно-європейський віртуальний університет" 17,0 Малюкова І.Г.
НАЦ КТНП Розробка та дослідження малогабаритного електричного двигуна для безпілотного літального апарату 16,6 Збруцький О.В.
ДІАТОС Розробка теорії коливальних процесів в підшипниках кочення та методів їх діагностування 16,0 Петренко В.П.
УІІТО Розроблення спеціалізованого програмного забезпечення підтримки дистанційного навчання для "Центрально-східно -європейського віртуального університету" 15,6 Валуйський В.М.
ФБТ Регулювання та оптимізація процесів відновлення антропогенно-трансформованих екосистем на прикладі лісових угруповань Полісся 15,3 Ігнатюк О.А.
ПБФ Дослідження та розробка системи автоматичної реєстрації результатів неруйнівного контролю 14,6 Маєвський С.М.
РТФ Програмно-апаратні засоби для технології точного землеробства 13,0 Правда В.І.
ІЕЕ Резонансна енергозберігаюча інформаційно-енергетична наноробототехніка 00,0 Кічігін А.П.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.