Перелік конкурсних проектів науково-дослідних робіт НТУУ «КПІ» на 2007 р., що пройшли експертну оцінку секцій за фаховими напрямами МОН України

(додаток до наказу МОН від 27.10.06 р. № 732)

з /п

Назва розробки, науковий керівник

Назва секції

Результати розгляду секції

1.

Розробка моделей, алгоритмів та програмного комплексу для аналізу та оптимізації комп'ютерних мереж з технологією MPLS .

Керівник проекту - д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.

Інформатика і кібернетика

25/25

2.

Інтелектуальні програмні засоби квазісемантичного пошуку в науково-освітньому сегменті електронного інформаційного простору України.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Дичка І.А.

Інформатика і кібернетика

23/26

3.

Розробка середовища розподілених віртуальних лабораторій для освітніх і наукових досліджень з використанням мобільних технологій.

Керівники проекту - Ціделко В.Д., Костюк В.І.

Інформатика і кібернетика

26/27

4.

Розроблення сегнетоелектричних запам'ятовуючих пристроїв для пам'яті ЕОМ та засобів захисту інформації.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Самофалов К.Г

Інформатика і кібернетика

25/26

5.

Інтелектуальні багаторівневі бортові системи збору та обробки експериментальних даних.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Літвіх В.В.

Інформатика і кібернетика

22/27

6.

Методи та засоби оцінки надійності реконфігурованих відмовостійких багатопроцесорних систем.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Романкевич О.М.

Інформатика і кібернетика

27/27

7.

Сучасні методи криптоаналізу потокових шифрів Керівник проекту - д.ф.-м.н., проф. Савчук М.М.

Інформатика і кібернетика

22/23

8.

Дослідження структури поверхні „металева плівка-кристалічна підкладка" методом скануючої тунельної мікроскопії.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Гермаш Л.П.

Фізика

26/27

9.

Розроблення технології отримання функціональної сенсорної МЕМС на основі наноструктурних п'єзоелектричних плівок нітриду алюмінію та сполук кремнію.

Керівник проекту - д.т.н.. проф. Якименко Ю.І.

Електроніка та радіотехніка

28/29

10.

Розробка принципів побудові та інженерної реалізації гібрідно-інтегральних малошумлячих генераторів частоти міліметрового діапазону. Керівник проекту - к.т.н., проф. Правда В.І.

Електроніка та радіотехніка

18/23

11.

Розробка інтелектуальної фазованої антенної решітки для дистанційного прослухування джерел мовної інформації.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Данилов В.Я.

Електроніка та радіотехніка

20/21

12.

Розробка АПК для відновлювання принципової електричної схеми багатошарових плат, що знаходяться під напругою.

Керівник проекту - д.т.н.. проф. Жуйков В.Я.

Електроніка та радіотехніка

24/25

13.

Дослідження новітніх нанорозмірних напівпровідникових структур та приладів для розроблення і впровадження технологій їх виготовлення.

Керівник проекту - д.т.н. проф. Тимофєєв В.І.

Електроніка та радіотехніка

26/26

14.

Формування стабільних, нанорозмірних плівкових композицій в НВЧ діодах діапазону 33-140 ГГц, що виготовляються за кремнієвої технологією.

Керівник проекту - д.т.н., с.н.с. Макогон Ю.М.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

26/28

15.

Наукові основи формування багатокомпонентних карбідних покриттів з високим комплексом властивостей на сталях.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Лоскутов В.Ф.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

24/25

16.

Створення генетичного банку інновацій та розвиток теорії, методів і засобів підвищення ефективності енергозберігаючих тягових електромеханічних систем.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Шинкаренко В.Ф.

Енергетика, енергозбереження

20/22

17.

Скорочення витрат природного газу на основі технологій заміщення альтернативними паливами та термодинамічного форсування енергоустановок.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Любчик Г.М.

Енергетика, енергозбереження

26/28

18.

Дослідження процесів теплообміну та аеродинаміки в нових типах оребрених поверхонь для теплообмінних апаратів енергетичного і промислового призначення.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Енергетика, енергозбереження

24/25

19.

Дослідження теплотехнічної та енергоекономічної ефективності систем утилізації теплоти з проміжним двофазним теплоносієм.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Епік Е.Я.

Енергетика, енергозбереження

18/20

20.

Розробка комплексу енергозберігаючих технічних рішень для підвищення економічності устаткування енергоблоків ТЕС.

Керівник проекту - д.т.н., чл.-кор. НАНУ Фіалко Н.М.

Енергетика, енергозбереження

18/21

21.

Дослідження складного теплообміну при вирощуванні сцинтиляційних матеріалів та характеристик низькотемпературних гетерогенних робочих тіл.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Дешко В.І.

Енергетика, енергозбереження

23/23

22.

Розробка нечітких моделей електрообладнання АЕС для експертної системи підтримки прийняття рішень по управлінню ресурсом електрообладнання.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Костерєв М.В.

Енергетика, енергозбереження

24/26

23.

Підвищення надійності, пропускної електричної потужності, та екологічності силових кабелів на напруги до 110 кВ і освоєння нової технології їх промислового виготовлення та діагностики. Керівник проекту - д.т.н., проф. Щерба А.А.

Енергетика, енергозбереження

29/30

24.

Біопаливні елементи для енергетичного використання органічних відходів.

Керівник проекту - д.б.н., проф. Гвоздяк П.І.

Охорона навколишнього середовища

незадовільно

25.

Розробка теорії проектування ресурсозберігаючого технологічного обладнання на основі просторових механізмів із гексагональними кінематичними структурами.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Струтинській В.Б

Машинобудування

30/30

26.

Науково-технічні основи створення самоналагоджувальних систем для зрівноважування навантажень циклових поліграфічних машин.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Петрук А.І.

Машинобудування

19/19

27.

Гідросистема вітроагрегату змінної потужності з ступенево-контурною системою адаптації до змін швидкості вітру.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Губарев О.П

Машинобудування

23/25

28.

Розробка та дослідження пристроїв та систем механотроніки з використанням високоефективних енергозберігаючих гідравлічних технологій. Керівник проекту - д.т.н., проф. Яхно О.М.

Машинобудування

23/25

29.

Створення новітньої технології пластичного формоутворення при складному навантаженні в ізотермічних умовах відповідальних елементів конструкцій з евтектично зміцнених титанових сплавів.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Тітов В.А.

Машинобудування

23/23

30.

Розробка високочутливого турбінного лічильника рідин з розвантаженими опорами чутливого елементу.

Керівник проекту - к.т.н., доц. Коробко І.В.

Приладобудування

26/27

31.

Розробка методів вимірювання та контролю стану капілярної системи людини на основі обміну кисню та теплового випромінювання.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Воронов C . O .

Приладобудування

25/25

32.

Розроблення портативного педіатричного аудіометра.

Керівник проекту - к.т.н., доц. Лисенко О.М.

Приладобудування

21/25

33.

Розробка методів проектування та випробувань малогабаритних літальних апаратів.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Збруцький О.В.

Аерокосмічна техніка і транспорт

23/26

34.

Створення наукових засад медіаторного електрокаталізу для сенсорних систем.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Чвірук В.П.

Хімія

26/26

35.

Комп'ютерне моделювання неізотермічних процесів переробки вторинних термопластів з урахуванням пристінних ефектів.

Керівник проекту - к.т.н., проф. Сівецький В.І.

Хімія

22/22

36.

Фізико-хімічні закономірності комплексної обробки і кондиціювання забрудненої води і утилізації відходів водоочищення.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Астрелін І.М.

Хімія

27/27

37.

Розробити ефективні конструкційно-теплоізоляційні ніздрюваті матеріали на основі богатотонажних відходів металургійного виробництва для огороджуючих конструкцій з підвищеним коефіцієнтом теплового опору.

Керівник проекту - д.т.н.. проф. Пащенко Є.О.

Хімія

22/22

38.

Моделювання та оптимізація структурно-хімічних складових суперкондесаторів з метою покращення їх питомих характеристик.

Керівник проекту - д.х.н., с.н.с. Малєтін Ю.А.

Хімія

22/22

39.

Фізико-хімічні особливості проектування мас на основі незбагачених лужних каолінів для санітарно-технічної кераміки.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Свідерський В.А.

Хімія

27/27

40.

Програмно-технічний комплекс моніторингу та керування водно-хімічним режимом на АЕС із ВВЕР.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Статюха Г.О.

Хімія

20/20

41.

Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території.

Керівник проекту - д.е.н., проф. Недін І.В.

Економіка

21/26

42.

Дослідження методів розвитку творчої особистості.

Керівник проекту - Новіков Б.В.

Філософія та історія

24/27

43.

Дослідження становлення техніки в Україні на початок XX ст.

Керівник проекту - д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

Філософія та історія

13/24Директор департаменту науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.