Перелік конкурсних проектів науково-дослідних робіт, що пройшли експертизу секцій за фаховими напрямами МОН України, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” на 2006 рік.

(Додаток до наказу МОН від 16.11.2005 р. № 654)

Назва роботи Назва секції Результати розгляду секції
Розробка нових математичних методів досліджень стохастичних систем та крайових задач математичної фізики Математика 23
Математичне моделювання та керування жорсткими та сингулярними односторонніми процесами Інформатика і кібернетика 24/25
Розробка методів та засобів забезпечення інформаційної стійкості дистанційних освітніх технологій Інформатика і кібернетика 24/24
Інтелектуальні комп'ютерні засоби комплексної інформаційної підтримки аналітичної діяльності в державному управлінні Інформатика і кібернетика 22/25
Розробка методів системного аналізу проектів інформатизації організаційних структур Інформатика і кібернетика 21/22
Побудова відмовостійких високопродуктивних кластерних систем з вузлами на основі реконфігурованих багатопроцесорних кристалів Інформатика і кібернетика 27/27
Теоретичне обґрунтування і дослідження методів структурного проектування процесорів для обробки мультимедійних даних Інформатика і кібернетика 23/27
Створення математичних моделей та методів автоматизованого ієрархічного планування в складних організаційно-виборочних системах Інформатика і кібернетика 23/25
Синтез Синтез енергозберігаючого управління складними теплотех- нічними нічними об'єктами з розподіленими параметрами на основі синергет синергетичного підходу Інформатика і кібернетика 24/26
Моделі і методи адаптивної технології швидкої розробки, реалізації та підтримки розподілених застосувань Інформатика і кібернетика 27/27
Дослідження багатокритеріальної оптимізації балансування інформаційного навантаження по зонах безпеки при структуризації корпоративного центру даних Інформатика і кібернетика 23/23
Розробка програмно-апаратних платформ інформаційної системи університету з динамічним розподілом завдань на основі відкритих кодів Інформатика і кібернетика 24/24
Розробка методів фільтрації змінних стану підвищеної якості та їх використання в системах управління Інформатика і кібернетика 18/21
Методи та засоби паралельного скорочення моделей надвеликих RLC схем Інформатика і кібернетика 22/23
Інтелектуалізація автоматизованого перекладу науково- технічних текстів на основі окреслення семантики морфем термінологічних європеїзмів Інформатика і кібернетика 19/23
Розпізнавання зображень з використанням систем з нечіткою л огікою Інформатика і кібернетика 19/20
Закономірності зміни ентальпії при нагріванні загартованих сплавів залізо-вуглець та залізо-бор Фізика 28/29
Вплив політипізму на електронні властивості карбиду кремнію у високих електричних полях Фізика 26/28
Наноструктура поверхні металу при корозії в постійному магнітному полі Фізика 28/29
Дослідження розрядів низького тиску для застосування в технологіях електронно-променевого осадження покриттів із бінарних сполук Електроніка та радіоелектроніка 24/24
Методи і засоби високої роздільної здатності у технологіях неінвазивної експрес-діагностики Електроніка та радіоелектроніка 23/22
Розробка нових функціональних електронних компонентів на основі твердотільних електромеханічних систем із швидкісним п'єзоелектричним управлінням Електроніка та радіоелектроніка 18/25
Наукові основи діагностики та ресурсозберігаючого керування електротехнічними об'єктами на базі нових вейвлетів Електроніка та радіоелектроніка 22/23
Математична модель та мікроелектронна технологія комбінованих МЕМС - структур на основі п'єзоелектричних мембран Електроніка та радіоелектроніка 24/26
Електрично та електрооптично керовані НВЧ елементи на основі нових п'єзо-та оптично активних матеріалів Електроніка та радіоелектроніка 22/22
Дослідження ресурсозберігаючих ультразвукових лінійних приводів паливних інжекторів з поліпшеними екологічними параметрами Електроніка та радіоелектроніка 12/20
Спектрально - ефективні системи широкосмугового радіодоступу "останньої милі" Електроніка та радіоелектроніка 21/25
Управління телекомунікаційними мережами перспективних т ехнологій Електроніка та радіоелектроніка 21/23
Програмний комплекс створення, інтеграції та реінженірінгу інформаційних і функціональних ресурсів в телекомуніка-ційному середовищі Електроніка та радіоелектроніка 20/25
Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів- передавачів земних станцій супутникового зв'язку у міліметрових діапазонах Електроніка та радіоелектроніка 22/22
Пакетні радіомережі інтегрального обслуговування національного та регіонального масштабів Електроніка та радіоелектроніка 22/27
Мікрохвильові фільтри для цифрових телекомунікаційних систем Електроніка та радіоелектроніка 14/14
Розробка малогабаритних проблемно-орієнтованих інформаційно-вимірювальних систем на базі мікромеханічних акселерометрів Електроніка та радіоелектроніка 18/21
Формування дифузійної зони методами комбінованої лазерної та електроіскрової хіміко-термічної обробки сплавів заліза Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 20/21
Структура та фазові перетворення у наноструктурах на поверхні жароміцних сплавів на основі Ni-Cr при високо-енергетичних та фрикційному впливах Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 25/26
Розробка наукових принципів управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних ливарних алюмінієвих сплавів Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 21/22
Теоретичні і технологічні принципи керування структуроутворенням модифікованих та мікролегованих сплавів у виливках Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 16/17
Нанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азоту Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 17/18
П ринципи створення литих зносостійких матеріалів на основі алюмінію та міді Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 22/22
Закономірності формування включень нових фаз на різних стадіях реактивної дифузії в тонкоплівкових наноструктурах Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 19/20
Розробка теоретичних та технологічних основ одержання порошків самофлюсівних сплавів Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 19/24
Створення фізичних основ керування структурною та хімічною досконалістю матеріалів на основі тугоплавких боридів Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 24/24
Визначення основних принципів створення зварювальних флюсів з покращеними показниками екологічної безпеки Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 19/19
Наукове обгрунтування напрямків технологічного розвитку чорної металургії України з використанням світового досвіду 2000-2008 р.р. Енергетика, енергозбереження 22
Системні методи формування багатоканальних електроім- пульсних струмів для іскроплазмових мікро- та нанотехнологій Енергетика, енергозбереження 22/25
Дослідження автоматичного регулювання частоти та потужності при паралельній роботі енергооб'єднань України та Західної Європи Енергетика, енергозбереження 22/26
Розробка математичних моделей та методів забезпечення оптимальної паралельної роботи енергосистем України Енергетика, енергозбереження 19/22
Основи теорії високоефективних систем автоматичного керування складними технологічними об'єктами з векторно-керованими електродвигунами Енергетика, енергозбереження 26/26
Розробка методів інтегрування розосередженої генерації в централізовану систему енергопостачання Енергетика, енергозбереження 22/24
Розробка засобів керування методами нечіткої логіки енергоспоживання у системах тепло- та водопостачання будівель Енергетика, енергозбереження 26/28
Наукові засади формування еколого- енергетичних параметрів вибуху при руйнуванні порід складної структури Енергетика, енергозбереження 18/21
Дослідження процесів керування теплоенергетичними об'єктами зв'язними параметрично-оптимізуємими автоматичними системами Енергетика, енергозбереження 25/26
Дослідження та створення мініатюрних теплопередаючих пристроїв на базі пульсуючих капілярних теплових труб Енергетика, енергозбереження 24/25
Гідравлічні і теплообмінні дослідження двохфазних контурів систем терморегулювання наземного та аерокосмічного обладнання Енергетика, енергозбереження 26/26
Дослідження теплогідравлічних процесів в нанодисперсних капілярно-пористих матеріалах для тепло транспортних енергозберігаючих систем Енергетика, енергозбереження 27/29
Дослідження та розробка метода регенерації води з рідких відходів системи життєзабезпечення космічних станцій Енергетика, енергозбереження 24/24
Дослідження гідродинаміки та теплообміну при конденсації парів альтернативних хладоагентів в горизонтальних гладких трубах Енергетика, енергозбереження 27/27
Дослідження газопаротурбінної технології "Водолій" та розробка змін в її тепловій схемі, що забезпечують енерго-зберігаюче і екологічно чисте виробництво електричної і теплової енергії Енергетика, енергозбереження 22/23
Розробка заходів ресурсоенергозбереження при виробництві первинного алюмінію Енергетика, енергозбереження 17/18
Теоретичні основи термічної обробки багатокомпонентних вугільних сумішей (БВС) Енергетика, енергозбереження 20/25
Теорія імпульсно-хвильового руйнування гірських порід та створення енергозберігаючого інтелектуального комплексу з маніпулятором імпульсно-хвильової дії Технології видобутку та переробки корисних копалин геологія, географія 23/25
Розробка та використання допоміжних хімічних добавок для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу та картону Охорона навколишнього середовища 24/24
Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій одержання та використання напівфабрикатів високого виходу із недеревних рослин у картонно-паперовому виробництві Охорона навколишнього середовища 17/20
Дослідження процесів утворення багатошарових композитів при утилізації промислових відходів для захисту навколишнього середовища Охорона навколишнього середовища 18/20
Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції Охорона навколишнього середовища 27/27
Дистанційно-керована транспортно-технологічна система розмінування з багато-тросовим приводом та аеростатичним розвантаженням. Охорона навколишнього середовища 22/21
Розроблення методу діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу конструкцій з урахуванням технологічної та експлуатаційної спадковості Механіка 23/25
Розвиток теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці Машинобудування 24/25
Дослідження процесу лазерного синтезу тривимірних виробів Машинобудування 23/23
Узагальнена теорія визначення геометричних параметрів різального інструменту Машинобудування 23/24
Розробка технологічних основ комп'ютерно-інтегрованого проектування і управління процесами оброблення і складання в машинобудуванні Машинобудування 19/20
Виготовлення методом пластичної деформації прецизійних трубчастих виробів із спеціальним профілем внутрішньої поверхні Машинобудування 21/21
Створення вузлів і механізмів для надшвидкісної і прецизійної обробки на верстатах нового покоління з паралельною кінематикою Машинобудування 24/27
Наукові основи формування наплавлених шарів з мінімальним т епловнесенням Машинобудування 23/25
Підвищення надійності деталей і вузлів поліграфічного та металообробного технологічного обладнання Машинобудування 20/21
Методи підвищення якості зображень в матричних іконічних оптико-електронних системах Приладобудування 24/25
Створення приладів для контролю точності виготовлення деталей на верстатах з ЧПК Приладобудування 24/25
Розробка офтальмологічного аберометра з кератотопографією для діагностики вад зору та дослідження його експериментального зразка Приладобудування 23/23
Розробка автоматизованої системи оптимізації параметрів технологічних систем та обладнання, які реалізують високі технології в приладобудуванні Приладобудування 23/23
Розробка мобільної автоматизованої апаратури для дослідження стану небезпечних еколого-геологічних територій та споруд на них розташованих Приладобудування 20/22
Дослідження та розробка сейсмоакустичного пристрою для виявлення несанкціонованих перетинів рубежу зони, що охороняється Приладобудування 20/24
Розробка швидкісних високовольтних широкосмугових вимірювальних підсилювачів Приладобудування 19/23
Створення наукових засад телевізійної пірометрії Приладобудування 20/25
Розробка принципів створення оптичних систем (приладів) для вимірювання характеристик кольоровості матеріалів і створення методів і засобів технологічного контролю Приладобудування 18/25
Розробка інтелектуальної системи керування безпілотним літальним апаратом Аерокосмічна техніка і транспорт 24/25
Наукові засади створення електрохімічних модулів у складі газових сенсорів та генераторів Хімія 27/27
Розробка енергозберігаючих та екологічних гібридних технологічних процесів знешкодження шкідливих викидів Хімія 21/21
Розвиток теорії формування конверсійних покриттів та методів оцінки їх захисної дії в умовах атмосферної корозії Хімія 22/22
Розвиток теорії електрохімічних процесів, що супроводжуються катіонно-аніонною взаємодією та комплексоутворенням Хімія 24/24
Наукові основи напівалкооксидного золь-гель синтезу і регулювання топології малорозмірних структурно-чутливих поліметалосилоксанів Хімія 24/24
Нові нейростимулятори на основі каркасних вуглеводнів Хімія 26/26
Розробка технології виробництва тепло ефективної кераміки будівельного призначення на основі гідрослюдистих глин України Хімія 20/20
Нові матеріали сучасних енергоперетворюючих систем: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування Хімія 18/18
Розробка основ моделювання стохастичних процесів у хімічній технології з врахуванням можливих умов неповної інформації про гетерогенні системи Хімія 26/26
Розроблення наукових основ моделювання процесів формування погонажних виробів складної геометрії з врахуванням нерівномірності температурних полів і залишкових напружень Хімія 19/19
Дослідження процесів кавітаційного емульгування і диспергування в хімічній технології Хімія 21/21
Моделювання процесів формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізичної модифікації Хімія 20/20
Розроблення теоретичних засад проектування обладнання ліній для переробки промислових і побутових відходів полімерів Хімія 21/21
Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому Хімія 22/22
Теоретично-методологічні положення щодо визначення та оцінки індикаторів ринку праці в України; моделювання шляхів розвитку Економіка 19/19
Розробка систем електроприводу та зарядження акумуляторних батарей електромобіля від відновлювальних джерел енергії Енергетика енергозбереження 21
Розробка та дослідження безколекторного електричного двигуна постійного струму для транспортних засобів Аерокосмічна техніка і транспорт 21/25
Дослідження вікових та адаптивних особливостей параметрів пульсових хвиль та кількісної ерітрометрії людини Біологія, біотехнологія, харчування 22/22

Директор департаменту науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.