Положення про департамент навчально-виховної роботи НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 8

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
Це Положення є основним нормативно-правовим документом, що регламентує діяльність, організаційні питання та форми управління підрозділами департаменту навчально-виховної роботи (далі-Департамент).
Департамент навчально-виховної роботи у навчальному процесі є основним структурним підрозділом НТУУ “КПІ”, який забезпечує реалізацію цілей навчально-виховної діяльності університету з наступних напрямків:
– координація навчальної, наукової і творчої діяльності студентів з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, науки і освіти;
– координація навчально-виховної діяльності структурних підрозділів стосовно питань етичного, естетичного, культурного, правового виховання і валеології;
– забезпечення розвитку структури та змісту навчальної підготовки і форм ефективної організації навчального процесу з метою оновлення системи університетської освіти з використанням сучасних методів навчання і сучасних інформаційних технологій;
– забезпечення розвитку фундаментальної університетської освіти у взаємозв’язку з природничими, соціальними і гуманітарними науками за рахунок використання системного підходу до аналізу навчального процесу та відлагодження цих зв’зків у процесі втілення міждисциплінарних та трансдисциплінарних підходів щодо організації процесу отримання знань;
– здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;
– сприяння інтеграційному процесу та впровадження європейських норм і стандартів в навчальний процес в рамках ECTS, розвиток міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі академічної мобільності студентів.

2. Керівництво та функції Департаменту
Керівництво Департаментом здійснює проректор з навчально-виховної роботи, який формує стратегію виконання основних функцій і завдань Департаменту. Основні функції завдання та засади діяльності підрозділів зафіксовані у відповідних Положеннях про відділ. Керівники підрозділів у відповідності до існуючих Положень про відділ здійснюють управління співробітниками у межах своїх повноважень щодо виконання підрозділом відповідних завдань.
Підрозділи Департаменту здійснюють свою діяльність з метою виконання наступних завдань:
– організація системних і універсальних підходів щодо забезпечення координації роботи підрозділів університету з навчальної, наукової і творчої діяльності студентів університету;
– контроль за ходом навчального процесу, у тому числі проміжний контроль знань і відвідування занять;
– організація і створення бази даних контингенту і аналізу якості навчання в університеті;
– контроль за створенням системного інформаційно-методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу;
– дослідження та аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх парадігм для виховання особистості, якій притаманна інтелектуальна креативність нового типу;
– аналіз науково-дослідницької-практичної роботи студентів у напрямку створення і реалізації міждисциплінарних та трансдисциплінарних проектів;
– забезпечення розвитку науково-методичної роботи по впровадженню педагогічних новацій, сучасних методів та технологій в освітній діяльності університету;
– розробка та впровадження заходів щодо розвитку органів студентського самоврядування, патріотичної роботи та захисту прав і соціальних гарантій;
– створення умов для творчого і інтелектуального розвитку студентів, етичного, естетичного, культурного і правового виховання та валеології;
– контроль і координація роботи підрозділів університету по забезпеченню поселення і проживання студентів з високим рівнем соціально-побутових умов;
– контроль виконання підрозділами і студентами “Правил внутрішнього розпорядку”, “Положення про організацію навчального процесу” та інших нормативних актів університету та Міністерства освіти і науки України;
– контроль за діяльністю підрозділів університету таких як Центр культури та мистецтв, Малого залу ЦКМ, Спортивний центр, Центр студентського харчування і інших з метою покращення їх діяльності для підвищення інтелектуального розвитку та соціально-побутового рівня навчання і відпочинку студентів;
– організація обліку і обробка статистичних даних по контингенту студентів у підрозділах і університету в цілому та звітування по них перед Міністерством освіти і науки України;
– контроль за рухом контингента, у тому числі поновлення, переведення, зарахування по усіх підрозділах з поквартальною звіркою даних;
– контроль за заведенням, наповненням і зберіганням особових справ студентів на факультетах/інститутах;
– контроль та аналіз використання стипендіального фонду;
– забезпечення постійного контролю і аналізу якості навчального процесу у підрозділах у тому числі за рахунок анкетування студентів і викладачів;
– координація діяльності органів студентського самоврядування університету у питаннях організації ефективного навчального процесу, дозвілля та взаємовигідних стосунків з такими ж органами в інших ВНЗ в тому числі і за кордоном;
– організація і контроль за своєчасним наданням відповіді на заяви, зауваження і пропозиції студентів і викладачів університету з питань організації і підвищення якості навчального процесу;
– щорічна підготовка пропозицій щодо розподілу місць у гуртожитках між підрозділами (факультетами/інститутами) організація контролю за ефективним використанням житлових площ у студмістечку університету;
– розробка пропозицій щодо покращення організації навчального процесу у системі післядипломної освіти та контроль за організацією систематичної перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів;
– координація діяльності органів студентського самоврядування та допомога в організації і проведенні загально університетських конкурсів, олімпіад, конференцій.

3. Склад Департаменту
Департамент підпорядковується проректору з навчально-виховної роботи.
До складу департаменту входять:
– відділ навчально-виховної роботи;
– відділ соціальних питань студентів;
– відділ системного аналізу і статистики навчального процесу .
До складу відділу системного аналізу і статистики навчального процесу входять сектор системного аналізу, сектор статистики та сектор обліку контингенту.
Структура Департаменту додається.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.