Перелік проектів, що запропоновані науковими підрозділами на конкурс за рахунок бюджетного фінансування на 2010 рік та пройшли експертизу в університеті.

ПБФ Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження. Колобродов ВГ. 38,50
ММІ Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів. Струтинський В.Б. 38,00
ФПМ Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій. Дичка І.А. 37,50
ММІ Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінійлітієвих та титанових сплавів. Тітов В.А. 36,50
ПБФ Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії. Денисов М.О. 36,50
РТФ Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів. Шарпан О.Б. 36,00
ФТІ Розробка платформ сценарного аналізу в межах сталого розвитку Панкратова Н.Д. 36,00
ТЕФ Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну. Туз В.О. 36,00
НДІ ІП Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно- телекомунікаційними системами. Теленик С.Ф. 36,00
ФС Розробка і дослідження новітніх освітніх технологій формування творчих спеціалістів у вищих навчальних закладах України в умовах інформаційного суспільства Новіков Б.В. 35,50
ФАКС Розробка засад створення нано- та піроспутників як космічних мікролабораторій. Збруцький О.В. 35,50
ФТІ Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем. Новіков О.М. 35,50
НДІ АЕД Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних. Туз Ю.М. 35,50
ІХФ Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та гомогенізації при приготуванні нових полімерних композицій Сівецький В.І. 35,00
РТФ Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів. Нелін Є.А. 35,00
ФМФ Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва Ванін В.В. 35,00
НДІ Телекомунікацій Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервневого діапазону довжин хвиль Трубін О.О. 34,00
ВПІ Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва. Киричок П.О. 34,00
ЗФ Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій. Кузнецов В.Д. 33,50
ФЕА Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг. Щерба А.А. 33,50
ММІФ Розробка технологій оцінки та корекції функціональних станів людини при впливах факторів середовища з використанням біологічних зворотних зв'язків Горго Ю.П. 33,50
ІЕЕ Технологія енергоефективного будинку на базі Smart-технологій та комплексного використання відновлювальних джерел енергії. Праховник А.В. 33,50
НДІ ПЕ Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п'єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектричних комірок. Якименко Ю.І 33,00
ІФФ Створення фізико-хімічних основ керування ультра тонкою структурою квазів'язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування. Лобода П.І. 33,00
НДІ ІП Розробка методів та засобів проектування і реалізації оптимального та енергозберігаючого управління в багатооб'єктних розподілених технічних комплексах. Дорошенко А.Ю. 33,00
ВПІ Науково-технічні основи створення та проектування транспортно-подаючих машин спеціальних видів друку. Петрук А.І. 32,50
ФМФ Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв'язку. Гермаш Л.П. 32,50
ММІФ Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання. Максименко В.Б. 32,50
НДІ Телекомунікацій Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі. Глоба Л.С. 32,50
НДІ ПЕ Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів. Денбновецький С.В 32,50
ТЕФ Зменшення витрат природного газу у великій та малій енергетиці, а також на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодінамічно - форсованих двопаливних монарних технологій. Любчик Г.М. 32,50
ТЕФ Розробка та дослідження рівнорозвиненних теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України. Письменний Є.М. 32,50
ІФФ Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок Fe-Pt для надвеликої щільності запису і збереження інформації Макогон Ю.М. 32,50
ХТФ Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів. Лінючева О.В. 32,00
НДІ СТ Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв'язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань. Стенін О.А. 32,00
ФЕА Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо його використання в інноваційних проектах електромеханіки. Шинкаренко В.Ф. 31,50
ТЕФ Розробка системи висококонцентрованої пило подачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів. Фіалко Н.М. 31,50
ФПМ Спеціалізована комп'ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігурованих відомостійких багатопроцесорних систем. Романкевич О.М. 31,50
ІФФ Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах. Хижняк В.Г. 31,50
ХТФ Фундаментальні засади органохімічного вилущування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини. Астрелін І.М. 31,00
ІХФ Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку. Корнієнко Я.М. 31,00
ХТФ Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в`яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій. Пащенко Є.О. 31,00
ІХФ Моделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів Гондлях О.В. 31,00
НДІ Телекомунікацій Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій. Сундучков К.С. 30,50
ОКБ "Шторм" Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації. Данилов В.Я. 30,50
ІЕЕ Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів. Дешко В.І. 30,50
НДІ ПЕ Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань. Фесечко В.О. 30,50
ТЕФ Дослідження пасивних випаровально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування. Епік Е.Я. 30,50
ФАКС Інтернет метрологія на базі технології National Instruments Циделко В.Д. 30,50
ХТФ Дослідження процесу та розробка високо ефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук ерсену. Мітченко Т.Є. 30,50
ІФФ Створення литих бар`єрних оболонок для біметалевих та комбінованих балонів зберігання водню. Чернега Д.Ф. 30,50
ХТФ Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами. Корнілович Б.Ю. 30,50
ФС Соціальний вимір сталого розвитку України: державний та регіональний аспекти Мельниченко А.А. 30,00
ІХФ Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання. Гомеля М.Д. 30,00
ТЕФ Автоматичне керування теплоенергетичними об'єктами у змінних режимах роботи. Ковриго Ю.М. 30,00
ТЕФ Розробка методів та програмно-технічного забезпечення системи діагностики та управління енергетичних парових котлів. Казачков І.В. 30,00
ФЕА Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системоутворюючих зв`язків енергосистем України Сулейманов В.М. 30,00
ММІФ Розробка і впровадження нових інформаційних та телемедичних технологій для медико-інженерного забезпечення моніторингу здоров'я студентської молоді. Яценко В.П. 30,00
ФММ Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України. Гавриш О.А. 30,00
ТЕФ Гідродинаміка та тепломасообмін в парогазорідинних апаратах барботажного типу. Безродний М.К. 30,00
Держ. Політехн. Музей Дослідження становлення техніки в Україні. 1914-1940 р.р. Ільченко М.Ю. 29,50
ММІ Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стендів). Коваленко В.С. 29,50
ХТФ Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення. Сербин В.П. 29,50
ОКБ "Шторм" Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів. Володарський Є.Т. 29,50
ХТФ Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, хімію, технології та виробництва Статюха Г.О. 29,50
ТЕФ Розробка і дослідження когенераційної установки "Водолій" при її роботі на комбінованому паливі. Дикий М.О. 29,50
ІФФ Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них. Степанчук А.М. 29,00
ТЕФ Розробка методології загальнодержавного механізму сталого розвитку енергетики країни. Варламов Г.Б. 29,00
ФЕА Експериментальні дослідження та моделювання впливу факторів космічного простору та теплові режими бортової апаратури, елементів космічних апаратів та малогабаритних супутників Хомініч В.І. 28,50
ФПМ Розробка моделей, методів та програмних засобів інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Зайченко Ю.П. 28,50
ТЕФ Розробка процесу та автоматизованої системи визначення параметрів лазерної перфорації для відновлення нафтодобудових свердловин. Лук`яненко С.О. 28,00
ТЕФ Підвищення ефективності та надійності енергоустановок шляхом розробки енергоощадних пальникових пристроїв та програмно-технічних засобів автоматизованих систем управління. Шрайбер О.А. 27,50
ФАКС Побудова системи керування роботизованих транспортних засобів з використанням візуальної інформації, адаптивних до невизначених збурень. Збруцький О.В. 27,50
НДІ ПЕ Розробка виконавчих механізмів з програмованим регулюванням на основі ультразвукових двигунів для надпрецізійної обробки напівпровідникових елементів оптичних приладів. Лавріненко В.В. 27,50
ХТФ Розробка теоретичних основ та нових методик для і створення конденсаторів подвійного електричного шару підвищеної потужності. Ізотов В.Ю. 27,00
ФБТ Оцінка потенціальної генетичної активності косметичних препаратів, продуктів м"ясної переробки та їхніх інгредієнтів Дуган О.М. 27,00
ІХФ Розроблення нової високоефективної кавітаційної технології та обладнання для очищення стічних вод промислових підприємств Булгаков Б.Б. 27,00
ОКБ "Шторм" Розробка технології утилізації побутових та промислових відходів поліетилентерефлату. Богорош О.Т. 27,00
РТФ Вимірювання інтенсивності кавітаційних процесів. Рибін О.І. 25,00
ХТФ Розробка лакофарбових захисних покриттів бар`єрного типу з високим рівнем ізоляційних властивостей. Свідерський В.А. 23,50
ФАКС Розроблення оптичних гіроскопів з підвищеною чутливістю до кутових швидкостей. Канченко В.А. 22,50
ІЕЕ Розробка принципово нових високоефективних теплових насосів для децентралізованих систем теплопостачання з сонячним ставком в якості джерела низькопотенційної теплоти Константінов С.М. 15,00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.