Результати експертизи секціями наукової ради МОН України проектів науково-дослідних робіт НТУУ "КПІ" на 2010 рік

№ з/п

Назва роботи, науковий керівник

Назва секцій за фаховим напрямком Наукової ради МОН

Результати конкурсного відбору наукових проектів

 

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах

1

Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій

д.т.н. Дичка І.А.

Інформатика і кібернетика

31/33

2.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

д.т.н. Новіков О.М.

Інформатика і кібернетика

32/33

3.

Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

д.т.н. Теленик С.Ф.

Інформатика і кібернетика

37/38

4.

Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв'язку

д.т.н. Гермаш Л.П.

Фізика

33/34

5.

Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачерв оного діапазону довжин хвиль

д.т.н. Трубін О.О.

Електроніка та радіотехніка

32/32

6.

Створення фізико-хімічних основ керування ультратонкою структурою квазів`язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування

д.т.н. Лобода П.І.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

35/35

7.

Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок Fe-Pt для надвеликої щільності запису і збереження інформації

д.т.н. Макогон Ю.М.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

35/36

8.

Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

д.т.н Хижняк В.Г.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

27/29

9.

Зменшення витрат природного газу у великій та малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодінамічно форсованих двопаливних монарних технологій

д.т.н. Любчик Г.М.

Енергетика, енергозбереження

32/33

10.

Дослідження пасивних випаровально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування

д.т.н. Епік Е.Я.

Енергетика, енергозбереження

34/35

11.

Гідродинаміка та тепломасообмін в парогазорідинних апаратах барботажного типу

д.т.н. Безродний М.К.

Енергетика, енергозбереження

32/32

12.

Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо його використання в інноваційних проектах електромеханіки

д.т.н. Шинкаренко В.Ф.

Енергетика, енергозбереження

34/39

13.

Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системоутворюючих зв`язків енергосистем України

к.т.н. Сулейманов В.М.

Енергетика, енергозбереження

34/35

14.

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

д.т.н. Дешко В.І.

Енергетика, енергозбереження

34/35

15.

Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

д.т.н. Струтинський В.Б.

Машинобудування

35/37

16.

Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінійлітієвих та титанових сплавів

д.т.н. Тітов В.А.

Машинобудування

37/38

17.

Моделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів

д.т.н. Гондлях О.В

Машинобудування

32/32

18.

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

д.т.н. Ванін В.В.

Машинобудування

34/35

19

Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання

д.біол.н. Максименко В.Б.

Біологія, біотехнології, харчування

30/32

20.

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

д.т.н. Астрелін І.М.

Хімія

34/34

21

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

к.т.н. Лінючева О.В.

Хімія

34/36

22.

Соціальний вимір сталого розвитку України: державний та регіональний аспекти

к.філос.н. Мельниченко А.А.

Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки

20/25/26

23

Розробка і дослідження новітніх освітніх технологій формування творчих спеціалістів у вищих навчальних закладах України в умовах інформаційного суспільства

д.філос.н. Новіков Б.В.

Філософія та історія

30/31

24

Дослідження становлення техніки в Україні. 1914-1940 р.р.

член кор. НАН України Ільченко М.Ю.

Філософія та історія

16/16

 

 

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

1  

Спеціалізована комп'ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігурованих відомостійких багатопроцесорних систем

д.т.н. Романкевич О.М.

Інформатика і кібернетика

27/28

2   

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

д.т.н. Панкратова Н.Д.

Інформатика і кібернетика

38/38

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних

д.т.н. Туз Ю.М.

Інформатика і кібернетика

30/31

4   

Інтернет метрологія на базі технології National Instruments

д.т.н. Циделко В.Д.

Інформатика і кібернетика

27/31

5

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв'язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань

д.т.н. Стенін О.А.

Інформатика і кібернетика

32/32

Розробка методів та засобів проектування і реалізації оптимального та енергозберігаючого управління в багатооб'єктних розподілених технічних комплексах

д.т.н. Дорошенко А.Ю.

Інформатика і кібернетика

32/32

Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей

академік НАН України Згуровський М.З.

Інформатика і кібернетика

35/35

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об'єктів на суперкомп'ютері

д.т.н. Петренко А.І.

Інформатика і кібернетика

28/31

9

Розробка моделей, методів та програмних засобів інвестиційних портфелів в умовах невизначеності

д.т.н. Зайченко Ю.П.

Інформатика і кібернетика

26/28

10

Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

д.т.н. Шарпан О.Б.

Електроніка та радіотехніка

26/30

11

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

д.т.н. Нелін Є.А.

Електроніка та радіотехніка

33/34

12 

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

д.т.н. Глоба Л.С.

Електроніка та радіотехніка

22/27/28

13

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

д.т.н. Сундучков К.С.

Електроніка та радіотехніка

28/28

14

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

д.т.н. Денбновецький С.В.

Електроніка та радіотехніка

34/34

15

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінію з п'єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок

академік НАН України Якименко Ю.І.

Електроніка та радіотехніка

34/36

16

Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

к.т.н. Фесечко В.О.

Електроніка та радіотехніка

29/31

17 

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

д.т.н. Данилов В.Я.

Електроніка та радіотехніка

27/32

18

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

д.т.н. Володарський Є.Т.

Електроніка та радіотехніка

27/30

19

Створення литих бар`єрних оболонок для біметалевих та комбінованих балонів зберігання водню

член кор. НАН України Чернега Д.Ф.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

28/29

20 

Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва

д.т.н. Киричок П.О.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

30/32

21   

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів 29,00 і відхідних твердих сплавів та покриттів з них

к.т.н. Степанчук А.М.

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

21/33

22

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

к.т.н. Туз В.О.

Енергетика, енергозбереження

33/34

23  

Розробка та дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

д.т.н. Письменний Є.М.

Енергетика, енергозбереження

37/37

24

Розробка методичного, програмного та технічного забезпечення системи діагностики та управління енергетичних парових котлів

д.т.н. Казачков І.В.

Енергетика, енергозбереження

32/32

25

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів

член кор. НАНУ Фіалко Н.М.

Енергетика, енергозбереження

32/34

26

Автоматичне керування теплоенергетичними об'єктами у змінних режимах роботи

к.т.н. Ковриго Ю.М.

Енергетика, енергозбереження

34/34

27   

Розробка і дослідження когенераційної установки "Водолій" при її роботі на комбінованому паливі

д.т.н. Дикий М.О.

Енергетика, енергозбереження

32/32

28 

Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

д.т.н. Щерба А.А.

Енергетика, енергозбереження

31/37

29

Технологія енергоефективного екобудинку на базі Smart-технологій та комплексного використання відновлювальних джерел енергії

д.т.н. Праховник А.В.

Енергетика, енергозбереження

35/37

30

Розробка методології загальнодержавного механізму сталого розвитку енергетики країни

д.т.н. Варламов Г.Б.

Енергетика, енергозбереження

22/25

31

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку

д.т.н. Корнієнко Я.М.

Охорона навколишнього середовища.

33/34

32

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

д.т.н. Гомеля М.Д.

Охорона навколишнього середовища.

21/27

33

Розробка та дослідження технології лазерного вирізання медичних ендопротезів (стендів)

д.т.н. Коваленко В.С.

Машинобудування

30/34

34

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

к.т.н. Сівецький В.І.

Машинобудування

27/29

35

Науково-технічні основи створення та проектування транспортно-подаючих систем машин спеціальних видів друку

к.т.н. Петрук А.І.

Машинобудування

28/28

36

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

д.т.н. Кузнецов В.Д.

Машинобудування

32/36

37

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків 38,50

для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження

д.т.н. Колобродов В.Г.

Приладобудування

32/34

38 

Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних 36,50 захворювань за методом фотодинамічної терапії

к.т.н. Денисов М.О.

Приладобудування

32/33

39 

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

д.т.н. Збруцький О.В.

Аерокосмічна техніка і транспорт

29/30

40

Експериментальні дослідження та моделювання впливу факторів космічного простору та теплові режими бортової апаратури, елементів космічних апаратів та малогабаритних супутників

к.т.н. Хомініч В.І.

Аерокосмічна техніка і транспорт

22/23

41

Розробка технологій оцінки та корекції функціональних станів людини при впливах факторів середовища з використанням біологічних зворотних зв'язків

д. біол.н. Горго Ю.П.

Біологія, біотехнологія, харчування

21/22

42 

Розробка і впровадження нових інформаційних та телемедичних технологій для медико-інженерного забезпечення моніторингу здоров'я студентської молоді

д.мед.н. Яценко В.П.

Біологія, біотехнологія, харчування

23/25

43

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в`яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

д.т.н. Пащенко Є.О.

Хімія

26/31

44

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами

д.т.н. Корнілович Б.Ю.

Хімія

30/32

45

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

д.т.н. Сербин В.П.

Хімія

34/34

46

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, хімію, технології та виробництва

д.т.н. Статюха Г.О.

Хімія

28/30

47

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

д.х.н. Мітченко Т.Є.

Хімія

34/34

48

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України

д.т.н . Гавриш О.А.

Економіка

24/27

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.