НАКАЗ № 1-30 від 10.03.2005 Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-30.doc40 КБ
Office spreadsheet icon 05_1-30a1.xls106 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a2.doc28.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a3.doc21.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a4.doc48.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a5.doc46 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a6.doc70 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a7.doc38.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a8.doc41.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a8_1.doc27.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a8_2.doc56 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a9.doc120.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a10.doc76 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a11.doc105.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a11_1.doc37 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a12.doc137.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a13.doc36 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a14.doc92 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a15.doc80.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a16.doc96 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a17.doc147 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a18.doc67 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a19.doc30 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a20.doc30 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a21.doc27.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a22.doc36 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a22_1.doc80.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a23.doc83.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a24.doc50.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a25.doc52 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-30a26.doc605 КБ

пункти 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Наказу № 1-30 від 10 березня 2005 року та інші документи, які регламентували управління університетом за основними напрямками, вважати такими, що втратили чинність у частині організаційної структури управління університетом.

Система вищої освіти України сьогодні перебуває у стані важливих змін, пов’язаних, з одного боку, з необхідністю більш повної відповідності потребам суспільства, а, з іншого, із приєднанням нашої країни до Болонського процесу. Перед колективом університету постають актуальні завдання, спрямовані на виконання Указу Президента України від 30 серпня 2004 року, яким НТУУ „КПІ” визначено як науково-методичний центр з реформування вищої інженерної освіти нашої країни.
Це реформування, яке охоплює навчальний процес та організацію наукових досліджень, систему управління на всіх рівнях, має сприяти гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, забезпечити підвищення якості підготовки випускників на основі впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, впровадження двоступеневої освіти, створення умов для підвищення мобільності та академічних свобод студентів, викладачів та науковців, розширення автономії підрозділів університету та інше.
З метою реалізації зазначеннях завдань та відповідно до рішення Вченої ради університету від 14 лютого 2005 року:
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити штатний розпис і організаційну структуру управління університетом (додаток 1).
2. Затвердити Положення про Вчену раду університету, ректорат, приймальну комісію, центр тестування та моніторингу знань, методичну раду університету (додатки 2, 3, 4, 5, 6).
3. Затвердити Положення про департамент навчальної роботи університету (додаток 7), Положення про департамент навчально-виховної роботи та Положення про Раду з навчально-виховної роботи (додатки 8.1, 8.2), Типові положення про:
– навчально-науковий інститут та його структуру управління (додаток 9);
– факультет у складі інституту (додаток 10);
– окремий факультет та його структуру управління (додаток 11);
в яких визначити нові повноваження керівників підрозділів.
4. Затвердити Положення про департамент науки та інноватики університету та його структуру управління (додаток 12), положення про науково-технічну раду (додаток 13), пакет типових документів з наукового напрямку, які визначають нові повноваження керівників НДІ, НДЦ, КБ (додатки 14, 15, 16).
5. Затвердити Положення про департамент міжнародного співробітництва та пакет документів, які визначають нові повноваження керівників структурних підрозділів у міжнародній діяльності (додаток 17).
6. Затвердити Положення про департамент адміністративно-господарської роботи (додаток 18), про архітектурно-проектну технічну раду НТУУ „КПІ” (додаток 19), про порядок проведення розподілу лімітів, про порядок обліку та сплати за комунальні послуги (додаток 20), про оздоровчу комісію (додаток 21).
7. Затвердити Положення про департамент економіки і фінансів (додаток 22), про фінансово-економічну діяльність НТУУ „КПІ” (додаток 23), про майновий комплекс (додаток 24), про формування контингенту студентів інституту та факультету (додаток 25).
8. Затвердити Інструкцію з діловодства в НТУУ „КПІ” (додаток 26).
9. Керівникам структурних підрозділів до 15 квітня 2005 року розробити та подати на затвердження положення про структурні підрозділи, керуючись типовими положеннями, які затверджені цим наказом.
10. Керуючому справами Бабенку А.І.:
– довести зміст цього наказу до структурних підрозділів університету;
– до 20 квітня забезпечити оформлення нових доручень ректора керівникам структурних підрозділів з урахуванням положень цього наказу.
11. Наказ №1-105 від 15 серпня 1999 року та інші документи, які регламентували управління університетом за основними напрямками, вважати такими, що втратили чинність.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор М.З. Згуровський

Типове положення (статут) про навчально-науковий інститут НТУУ"КПІ" || Додаток 9

1. Загальні положення
Навчально-науковий інститут (далі – Інститут) є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом, що входить до складу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” і діє на підставі Статуту НТУУ „КПІ” та власного положення (статуту) в межах галузевих нормативних актів і чинного законодавства України.
Інститут провадить освітню, наукову та господарську роботу у певній галузі народного господарства, науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, спрямовану на підготовку та перепідготовку кадрів, виконання наукових досліджень, інноваційну діяльність, і має відповідний рівень кадрового навчально-методичного, науково-дослідницького та матеріально-технічного забезпечення.
Інститут об’єднує факультети, кафедри, науково-дослідні інститути, відділи, центри, лабораторії та інші структурні підрозділи, які діють за власними положеннями.
Інститут має свій штамп і печатку.
Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію інституту приймає Вчена рада університету, про що видається відповідний наказ ректора. В окремих випадках Інститут в складі НТУУ „КПІ” може бути створений МОН України одноосібно або спільно з іншими міністерствами та відомствами України.
До складу інституту можуть входити факультети, кафедри і в ньому має навчатися не менше ніж 1000 студентів денної (очної) форми навчання.

2. Основні напрями діяльності інституту
Організація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, курсова та доуніверситетська підготовка молоді відповідно до вимог державних стандартів освіти;
Навчально-виховна робота зі студентами, спрямована на виховання високоосвічених, висококультурних, патріотичних громадян України.
Науково-дослідницька діяльність, проведення фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем народного господарства;
Створення умов для професійного росту студентів і співробітників інституту, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
Організація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), підвищення кваліфікації викладацького складу інституту.
Підготовка підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем інституту.
Міжнародна діяльність в галузі підготовки фахівців з вищою освітою, кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн та в науковому співробітництві.
Інноваційна діяльність, спрямована на прискорення суспільного розвитку за рахунок швидкого впровадження в народне господарство найсучасніших досягнень науки і техніки.

3. Права і повноваження інституту
Інститут має такі права і повноваження:
в навчальній діяльності:
– формування кадрового складу та штатних розкладів у межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
– організація навчальної роботи за усіма формами (доуніверситетська, базова, післядипломна, перепідготовка та підвищення кваліфікації);
– здійснення повного циклу навчально-наукової та виховної роботи із студентами у межах затверджених контингентів;
– розробка планів видання навчально-методичної літератури та надання грифу від імені НТУУ “КПІ” навчальним посібникам та методичній літературі;
– формування розкладу занять спільно з диспетчерською університету;
– технічне забезпечення навчального процесу дисциплін інституту;
– укладання договорів на проведення практик;
– підготовка документів та проведення працевлаштування випускників інституту;
– профорієнтаційна та доуніверситетська підготовка абітурієнтів та укладання договорів зі школами, ліцеями та ін;
– остаточний відбір абітурієнтів, що успішно склали вступні випробування, підготовка наказів про зарахування на 1 курс у межах затверджених планів прийому та про відрахування студентів;
– організація стажування викладачів, науковців та студентів;
– укладання договорів зі студентами на навчання за контрактом;
– організація виховної роботи у закріплених за інститутом гуртожитках;
в науковій діяльності:
– організація наукових досліджень за напрямками діяльності інституту;
– проведення конкурсу науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету;
– формування кошторисів базового бюджетного фінансування інституту з наступним затвердженням ректором (проректором);
– підготовка договорів та кошторисів за державними та міжнародними науково-технічними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів, контроль за використанням коштів кафедрами та іншими підрозділами згідно із затвердженими кошторисами;
– підготовка договорів з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародних контрактів;
– здійснення фінансових розрахунків (за винятком бюджетної тематики) зі співвиконавцями робіт, закупівля матеріалів та спеціального обладнання, оформлення відряджень, замовлення інших послуг згідно із кошторисами;
– підготовка наказів про прийом на роботу наукових співробітників та сумісників;
– нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
– організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
– рекомендація щодо прийому до аспірантури та рекомендація щодо прийому до докторантури;
– рекомендація до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів;
– затвердження тем кандидатських дисертацій;
– атестація аспірантів та здобувачів;
– рекомендація завершених дисертацій до захисту;
– формування складу приймальних комісій до аспірантури та комісій зі здачі кандидатських екзаменів.
в міжнародній діяльності:
– організація прийому іноземних студентів та аспірантів до університету за спеціальностями інституту;
– формування кошторису витрат і контроль за його виконанням;
– участь в міжнародних конкурсах, програмах, фондах тощо;
– участь підрозділів інституту в загально університетських проектах;
– формування програм та локальних оргкомітетів та проведення міжнародних конференцій, семінарів тощо;
– проведення інформаційно-рекламної діяльності;
– розроблення цінової політики інституту з урахуванням мови навчання (української, російської, англійської) на підготовчому і на основному циклах навчання іноземних громадян.
у фінансово-господарській діяльності:
– оперативне управління майновим комплексом, який включає навчальні корпуси і гуртожитки (або їх частини), закріплені частини території університету та земельні ділянки, утримання цього комплексу у належному технічному стані, забезпечення умов охорони праці та техніки безпеки;
– формування бюджету інституту та складання кошторисів і штатних розкладів підрозділів інституту;
– організація роботи в інституті служб експлуатації навчальних корпусів, закріплених земельних ділянок і гуртожитків та формування їх штатів;
– виконання поточних ремонтів на закріплених за структурними підрозділами інституту об’єктах, в тому числі із залученням студентів та підрядних організацій;
– визначення нормативів для підрозділів інституту, контроль за споживанням електричної, теплової енергії та води;
– оплата фактично отриманих комунальних послуг.
4. Структура і органи управління інститутом
Структура й органи управління інститутом визначаються відповідно до основних напрямів та специфіки його діяльності. Для здійснення управлінських функцій формується відповідний штат інституту – директорат, до якого входять: директор, заступники директора, головний бухгалтер, вчений секретар та допоміжний персонал. Типова структура управління інститутом додається.
Колегіальним органом управління інститутом є вчена рада інституту.
Вчену раду інституту очолює її голова – директор інституту. До складу вченої ради інституту входять за посадами заступники директора, вчений секретар, головний бухгалтер, завідуючі кафедрами, керівники органів громадського самоврядування інституту, а також 50% виборних представників, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа провідних викладачів, науковців, докторів наук. Виборні представники, що представляють інших працівників інституту і які працюють у ньому на постійній основі обираються відповідно до таких квот: не менш як 75% загальної чисельності складу вченої ради інституту мають становити науково-педагогічні працівники інституту, до 10% – студенти, аспіранти, докторанти інституту, решта – інші виборні представники.
Виборних представників до складу вченої ради обирає конференція трудового колективу (загальні збори) інституту за поданням факультетів та інших структурних підрозділів, у яких вони працюють.
Склад вченої ради інституту затверджується наказом ректора університету.
До компетенції вченої ради інституту належать:
– визначення загальних напрямів навчально-виховної, наукової, господарської та економічної діяльності інституту;
– визначення стандартів якості підготовки фахівців і виконання наукових досліджень, узгодження цих стандартів з загальноуніверситетськими та контроль за їх дотриманням;
– обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів (за відсутністю факультетів у складі інституту);
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу в інституті;
– ухвалення фінансового плану та звіту інституту.
Обрання директора інституту проводиться на засіданні розширеної вченої ради інституту відповідно до „Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ „КПІ”.
Засідання вченої ради інституту відбуваються щомісячно. Рішення вченої ради інституту вважається правомірним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 складу, рішення приймається більшістю голосів.
Рішення вченої ради інституту вводяться в дію наказами директора інституту. Рішення вченої ради інституту може бути скасовано Вченою радою університету.
Інститут очолює директор, який призначається на цю посаду наказом ректора (в окремих випадках наказом міністра освіти і науки України) строком на сім років. Кандидатуру на посаду директора інституту з числа науково-педагогічних працівників інституту, які мають, як правило, вчене звання професора і науковий ступінь доктора наук, обирає і рекомендує ректору розширена вчена рада інституту.
Граничний вік кандидата на посаду директора інституту не може перевищувати шістдесят років.
Директор інституту виконує свої повноваження на постійній основі.
Директор інституту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
Заступники директора інституту призначаються ректором за пропозицією вченої ради інституту.
Директор інституту:
– безпосередньо організовує навчальну і виховну роботу в інституті;
– вирішує питання по формуванню кадрового складу інституту та подає ректору пропозиції щодо призначення на відповідні посади;
– організовує роботу з профорієнтації та набору студентів на 1 курс інституту, очолює роботу приймальної комісії інституту;
– організовує виконання навчальних планів і програм, програм виробничої практики студентів та здійснює контроль за навчальним процесом;
– організовує фінансову та господарську діяльність інституту;
– керує стипендіальною комісією інституту;
– організовує і проводить наради, наукові і науково-методичні наради і конференції.
Директор інституту підписує наступні накази та документи:
в навчальному напрямку:
– проекти наказів про зарахування студентів до інституту;
– надання студентам академічної відпустки або повторного курсу навчання;
– переведення студентів у межах університету;
– зміну прізвища студента;
– переведення студентів на наступний навчальний курс;
– оголошення студентам подяк та доган;
– надання включеного навчання за кордоном.
– оформлення студентських квитків.
– проекти наказів про відрахування студентів з інституту;
в науковому напрямку:
– договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок університету;
– договори з міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародні контракти з наступним затвердженням ректором (проректором);
– субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49% коштів, отриманих від замовників робіт;
– заяви на відпустки штатних співробітників та сумісників (за винятком бюджетної тематики);
– акти здачі-приймання науково-технічної продукції (за винятком бюджетної тематики);
– акти приймання спеціального обладнання і матеріалів та їх списання згідно з чинним законодавством (за винятком бюджетної тематики);
– відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
у фінансово-господарському напрямку:
– накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам інституту;
– накази про проведення інвентаризації;
– накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші;
– довіреності на отримання матеріальних цінностей, придбаних за кошти інституту.
Всі документи щодо напрямків діяльності інституту, яка здійснюється відповідно до Статуту НТУУ “КПІ” та “Положення (статуту) про інститут”, за дорученням ректора підписуються та подаються директором інституту.
Директор інституту видає накази або розпорядження, що стосуються діяльності інституту, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками інституту. В окремих випадках ці накази можуть бути скасовані ректором університету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту НТУУ “КПІ” чи завдають шкоди інтересам університету.
Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться за конкурсом відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №744 від 24.12.2002 року, та відповідного положення НТУУ “КПІ”.

5. Студенти та аспіранти інституту
До числа студентів інституту приймаються особи з повною загальною середньою освітою, що пройшли за конкурсом, або навчаються за контрактом. В аспірантуру приймаються особи з вищою освітою, що пройшли за конкурсом. Навчання студентів та аспірантів може здійснюватись з відривом та без відриву від виробництва, а також екстерном. Студентам та аспірантам, що навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Іногороднім студентам та аспірантам за встановленим порядком надається гуртожиток. Студенти можуть навчатися за індивідуальними планами.
Студенти і аспіранти беруть участь в діяльності інституту та мають права, передбачені Статутом НТУУ “КПІ”. Студенти і аспіранти можуть обирати і бути обраними до Вченої ради університету, вченої ради інституту, органів студентського самоврядування різних рівнів. Студенти та аспіранти можуть створювати органи самоуправління для вирішення питань студентського та аспірантського життя.
Студенти зобов’язані у встановлені строки виконувати навчальні плани та додержуватися правил внутрішнього розпорядку університету відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у НТУУ “КПІ”. Студенти, що не виконали навчальних планів за семестр з неповажних причин, а також встановлених правил внутрішнього розпорядку та поведінки, відраховуються з університету.

6. Органи громадського самоврядування інституту
Вищим органом громадського самоврядування інституту є конференція трудового колективу або загальні збори інституту (далі – Конференція).
Конференція скликається за наявності більше 200 штатних викладачів, науковців і допоміжного персоналу. В іншому випадку скликаються загальні збори працівників інституту.
В складі конференції мають бути представлені всі групи працівників інституту.
Не менше ніж 75% від загальної кількості делегатів (членів) конференції мають становити науково-педагогічні працівники інституту, решта – інші категорії співробітників інституту.
Конференція скликається не рідше одного разу на рік.
Конференція:
– заслуховує щорічний звіт та дає оцінку діяльності директора інституту;
– затверджує річний звіт про діяльність інституту;
– вносить пропозиції ректору університету про відкликання з посади директора інституту;
– обирає кандидатури на конференцію трудового колективу університету;
– обирає кандидатури до Вченої ради університету.
В інституті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради інституту, студентських рад факультетів, студентської ради гуртожитку, старостатів тощо.
Основні завдання органів студентського самоврядування інституту:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, правил внутрішнього розпорядку університету;
– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

7. Майно та кошти інституту
Економічну основу діяльності інституту становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи. За інститутом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління майновим комплексом, який включає навчальні корпуси, гуртожитки або їх частини, будівлі, споруди, обладнання, а також інше необхідне майно.
Фінансування інституту здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету як частини бюджету університету.
Джерелами фінансування діяльності інституту є:
– загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
– спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- частини коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від виконання науково-дослідних робіт, в тому числі за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від використання об’єктів майнового комплексу інституту, в тому числі від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- доходів від господарської та виробничої діяльності;
- безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
– інших доходів згідно з чинним законодавством.
Інститут самостійно розпоряджається одержаними за всіма видами діяльності надходженнями згідно із затвердженим кошторисом видатків спеціального фонду відповідно до діючого законодавства.

8. Критерії визначення статусу інституту
Метою створення інституту в складі університету є забезпечення ефективної навчальної та науково-виробничої діяльності відповідно до потреб певної галузі народного господарства України за рахунок концентрації кадрових, матеріальних та фінансових ресурсів навчальних та наукових підрозділів, що входять до складу інституту, отримання можливості діяти від імені університету і представляти його інтереси в зовнішніх установах та організаціях у визнаних напрямах освітньо-наукової діяльності.
Інститут може бути утворений на базі двох або декількох факультетів та інших підрозділів НТУУ “КПІ” за рішенням Вченої ради університету. До інституту можуть бути приєднані відповідні підрозділи інших навчально-наукових закладів та організацій.
Інститут має задовольняти наступним вимогам:
– інститут має готувати фахівців з одного або декількох освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, а також здійснювати підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук;
– не менше 75% спеціальностей інституту мають бути акредитовані за ІV рівнем акредитації;
– інститут повинен здійснювати доуніверситетську підготовку молоді, а також забезпечувати післядипломну освіти, включаючи підготовку кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
– провідні фахівці інституту мають очолювати або входити до складів науково-методичних комісій Міносвіти і науки України, фахових рад ДАК, спеціалізованих рад по захисту дисертацій, експертних рад ВАК України тощо;
– кількісний склад інституту визначається складами факультетів та залежить від кількості спеціальностей, в ньому має навчатися не менше ніж 1000 студентів денної формі навчання та працювати понад 60 % викладачів з науковими ступенями та вченими званнями;
– директор інституту має бути визнаним в своїй галузі вченим, педагогом та організатором, мати досвід керівної роботи не менше 5 років та, як правило, вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук;
– не менше 75% кафедр, які входять до складу інституту, мають очолювати доктори наук, професори;.
– в інституті повинні працювати наукові колективи (школи), які мають міжнародне, державне та галузеве визнання, інститут повинен бути, як правило, базовим для спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій;
– результати роботи наукових підрозділів інституту повинні висвітлюватися в монографіях, патентах, наукових статтях в провідних фахових виданнях, що визнані ВАК України;
– інститут має брати участь в підготовці фахівців для зарубіжних країн, у виконанні міжнародних науково-технічних програм спільно із зарубіжними партнерами та проводити іншу міжнародну діяльність;
– інститут самостійно або спільно з іншими організаціями має брати участь у виданні наукових та науково-методичних журналів, збірників тощо;
– при створенні інституту подвійного (з іншими міністерствами та відомствами) підпорядкування, що обумовлюється важливістю підготовки висококваліфікованих фахівців певного освітньо-кваліфікаційного напряму та інститутів гуманітарного профілю за рішенням Вченої Ради НТУУ “КПІ” можуть бути встановлені інші критерії.

Типова структура управління навчально-науковим інститутом у складі НТУУ “КПІ”

Типове положення про факультет у складі навчально-наукового інституту НТУУ"КПІ" Додаток 10

1. Загальні положення
Факультет є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом, що входить до складу навчально-наукового інституту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” і діє на підставі Статуту НТУУ „КПІ” в межах галузевих нормативних актів і чинного законодавства за власним положенням.
Факультет об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші структурні підрозділи, які діють за власними положеннями.
Факультет має свій штамп і печатку.
Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію факультету приймає Вчена рада університету за рекомендацією вченої ради інституту, про що видається відповідний наказ ректора.
Факультет у своєму складі повинен мати як правило три кафедри з загальним контингентом не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.

2. Основні напрями діяльності факультету
Організація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, доуніверситетська, курсова та післядипломна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до вимог державних стандартів освіти;
Надання організаційної допомоги кафедрам у проведенні фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем народного господарства;
Створення умов для професійного росту студентів і співробітників факультету, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
Організація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ( кандидатів та докторів наук), підвищення кваліфікації викладацького складу факультету.
Підготовка підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем факультету.
Міжнародна діяльність в галузі підготовки фахівців з вищою освітою, кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн та в науковому співробітництві.
3. Права і повноваження факультету
Факультет у складі інституту має такі права і повноваження:
в навчальній діяльності:
– формування кадрового складу та штатних розкладів у межах затверджених інституту фондів і нормативів для усіх категорій;
– здійснення повного циклу навчально-наукової та виховної роботи із студентами;
– підготовка пропозицій вченій раді інституту щодо ухвалення робочих навчальних планів, навчальних програм дисциплін та навчальних планів спеціальностей факультету;
– формування розкладу занять спільно з диспетчерською університету;
– технічне забезпечення навчального процесу дисциплін факультету;
– підготовка документів щодо працевлаштування випускників;
– профорієнтаційна та доуніверситетська підготовка абітурієнтів та укладання договорів зі школами, ліцеями та ін;
– організація стажування викладачів, науковців та студентів;
– організація виховної роботи у закріплених за факультетом гуртожитках;
в науковій діяльності:
– попередня експертиза та підготовка пропозицій Вченій раді інституту, щодо участі в університетському конкурсі науково-дослідних робіт, які виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету;
– формування кошторисів базового бюджетного фінансування у межах фондів інституту;
– підготовка договорів з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародних контрактів;
– підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
– рекомендація до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів;
– рекомендація до вступу до аспірантури;
– рекомендація вченій раді інституту щодо затвердження тем кандидатських дисертацій;
– атестація аспірантів та здобувачів;
у міжнародній діяльності:
– участь в міжнародних конкурсах, програмах, фондах тощо;
– представлення пропозицій щодо участі підрозділів факультету в інститутських та загальноуніверситетських проектах;
– здійснення заходів щодо організації набору іноземних студентів;
– інформаційно-рекламна діяльність;
у фінансово-господарській діяльності:
– утримання закріпленої частки майнового комплексу, що включає навчальні корпуси і гуртожитки (або їх частини), у належному технічному стані;
– забезпечення діяльності служб експлуатації навчальних корпусів і гуртожитків та формування їх штатів;
– виконання поточних ремонтів на закріплених за факультетами об’єктах, в тому числі із залученням студентів та підрядних організацій;
– визначення нормативів для підрозділів факультету, контроль за споживанням електричної, теплової енергії та води;
– оплата фактично спожитих комунальних послуг;
– формування бюджету факультету та складання кошторисів і штатних розкладів підрозділів факультету.

4. Структура і органи управління факультетом
Структура й органи управління визначаються відповідно до основних напрямів діяльності факультету у складі інституту з урахуванням його специфічних особливостей. Для здійснення управлінських функцій формується відповідний штат факультету – деканат.
Колегіальним органом управління факультетом є вчена рада факультету.
Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються, як правило, з числа професорів, докторів наук. Виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, обираються відповідно до таких квот: не менш як 75% загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету, до 10% – студенти, аспіранти, докторанти факультету, решта – інші виборні представники.
Виборних представників обирає орган громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.
Склад вченої ради факультету затверджується наказом директора інституту.
До компетенції вченої ради факультету належать:
– визначення загальних напрямів навчально-наукової діяльності факультету;
– обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів;
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
– ухвалення фінансового плану та звіту факультету.
Обрання декана проводиться на засіданні розширеної вченої ради факультету відповідно до „Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ „КПІ”.
Засідання вченої ради факультету відбуваються щомісячно. Рішення вченої ради факультету вважається правомірним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 складу, рішення приймається більшістю голосів.
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою інституту.
Факультет очолює декан, який призначається на цю посаду наказом ректора за рішенням вченої ради інституту строком на сім років. Кандидатуру на посаду декана з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають, як правило, вчене звання професора і науковий ступінь доктора наук обирає розширена вчена рада факультету і рекомендує вченій раді інституту.
Граничний вік кандидата на посаду декана не може перевищувати шістдесят років.
Декан виконує свої повноваження на постійній основі.
Декан може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
Заступники декана призначаються директором інституту за пропозицією вченої ради факультету.
Декан факультету:
– безпосередньо організовує навчальну і виховну роботу на факультеті;
– вирішує питання по формуванню кадрового складу факультету та подає директору інституту пропозиції щодо призначення на відповідні посади;
– організовує роботу з профорієнтації та набору студентів на 1 курс факультету, очолює роботу відбіркових комісій;
– організовує виконання навчальних планів і програм, програм виробничої практики студентів та здійснює контроль за навчальним процесом;
– організовує фінансову та господарську діяльність факультету;
– керує стипендіальною комісією факультету;
– здійснює загальне керівництво методичною роботою;
– організовує і проводить міжкафедральні наради, наукові і науково-методичні наради і конференції;
– організовує зв’язок з випускниками та вивчення якості їх практичної роботи, розробляє заходи спрямовані на покращання якості підготовки фахівців, яких випускає факультет.
Декан підписує наступні документи:
в навчальному напрямку:
– призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
– допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
– поселення студентів у гуртожитки;
– оформлення студентських квитків.
в науковому напрямку:
– договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок інституту;
– договори з міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародні контракти з наступним поданням на підпис директору інституту.
– субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49% коштів, отриманих від замовників робіт;
– заяви на відпустки штатних співробітників та сумісників (за винятком бюджетної тематики).
– акти здачі-приймання науково-технічної продукції (за винятком бюджетної тематики).
– акти приймання спеціального обладнання і матеріалів та їх списання згідно з чинним законодавством (за винятком бюджетної тематики).
– відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
у фінансово-господарському напрямку:
– проекти наказів про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам;
– проекти наказів про проведення інвентаризації, про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші;
– довіреності на отримання матеріальних цінностей, придбаних за кошти університету.
Всі документи щодо напрямків діяльності факультету, яка здійснюється відповідно до Статуту НТУУ “КПІ” та “Положення (статуту) про навчально-науковий інститут НТУУ “КПІ”, за дорученням ректора підписуються та подаються директором інституту.
Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані директором інституту або ректором, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту НТУУ “КПІ” чи завдають шкоди інтересам університету.
Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться за конкурсом відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №744 від 24.12.2002 року, та відповідного положення НТУУ “КПІ”.

5. Студенти та аспіранти факультету
До числа студентів факультету приймаються особи з повною загальною середньою освітою, що пройшли за конкурсом, або навчаються за контрактом. В аспірантуру приймаються особи з вищою освітою, що пройшли за конкурсом. Навчання студентів може здійснюватись з відривом та без відриву від виробництва, а також екстерном. Студентам та аспірантам, що навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Іногороднім студентам та аспірантам за встановленим порядком надається гуртожиток. Студенти можуть навчатися за індивідуальними планами.
Студенти і аспіранти беруть участь в діяльності факультету та мають права, передбачені Статутом НТУУ “КПІ”. Студенти і аспіранти можуть обирати і бути обраними до Вченої ради університету та вчених рад інституту та факультету. Студенти та аспіранти можуть створювати органи самоуправління для вирішення питань студентського та аспірантського життя.
Студенти зобов’язані у встановлені строки виконувати навчальні плани та дотримуватися правил відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у НТУУ “КПІ”. Студенти, що не виконали навчальних планів за семестр з неповажних причин, а також встановлених правил внутрішнього розпорядку та поведінки, згідно з “Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”, відраховуються з університету.

6. Органи громадського самоврядування факультету
Органом громадського самоврядування факультету є конференція трудового колективу чи загальні збори факультету (далі – Конференція).
Конференція скликається за наявності понад 200 штатних викладачів, науковців і допоміжного персоналу. В іншому випадку скликаються загальні збори працівників факультету.
В складі конференції мають бути представлені всі групи працівників факультету.
Не менше ніж 75% від загальної кількості делегатів (членів) конференції мають становити науково-педагогічні працівники факультету, решта – інші категорії співробітників факультету.
Конференція скликається не рідше одного разу на рік.
Конференція:
– заслуховує щорічний звіт та дає оцінку діяльності декана;
– затверджує річний звіт про діяльність факультету;
– вносить пропозиції ректору університету про відкликання з посади декана;
– обирає кандидатури на конференцію трудового колективу університету;
– обирає кандидатури до Вченої ради університету.
На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, старостатів, студентських деканатів тощо.
Основні завдання органів студентського самоврядування факультету:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

7. Майно та кошти факультету
Економічну основу діяльності факультету становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи. За факультетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно, як частина майнового комплексу інституту.
Фінансування факультету здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.
Джерелами фінансування діяльності факультету є:
– загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
– спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- частини коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від виконання науково-дослідних робіт, в тому числі надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від використання об’єктів майнового комплексу факультету, в тому числі від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- доходів від господарської та виробничої діяльності;
- безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
– інших доходів згідно з чинним законодавством.
Факультет за узгодженням з директором інституту розпоряджається одержаними за всіма видами діяльності надходженнями відповідно до діючого законодавства.

8. Критерії визначення статусу факультету у складі інституту
Факультет у складі інституту є навчально-науковим структурним підрозділом, який забезпечує повний цикл підготовки фахівців за одним або декількома спорідненими напрямками певної галузі народного господарства України і здійснює наукову діяльність у відповідних галузях знань. Він об’єднує кафедри, науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, допоміжні підрозділи для організації підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, для проведення наукових досліджень в межах однієї або декількох суміжних галузях знань.
Факультет створюється, як правило, на базі трьох і більше кафедр та інших підрозділів НТУУ “КПІ” за рішенням Вченої ради університету.
Метою створення факультету є підвищення ефективності навчальної та науково-виробничої діяльності, за рахунок концентрації кадрових матеріальних та фінансових ресурсів навчальних та наукових підрозділів, що входять до складу факультету.
В своїй діяльності факультет керується Законом України “Про вищу освіту”, Статутом НТУУ “КПІ” та власним Положенням, яке затверджує ректор університету.
Факультет готує фахівців з одного або декількох освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та відповідних рівнів “спеціаліст”, “магістр”, а також здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук.
75% спеціальностей факультету мають бути акредитовані за ІV рівнем акредитації.
Факультет здійснює курсову, доуніверситетську, післядипломну підготовку, в тому числі підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук).
Провідні фахівці факультету очолюють або входять до складів науково-методичних комісій Міносвіти України, фахових рад ДАК, спеціалізованих рад по захисту дисертацій, експертних рад ВАК України, тощо.
Рекомендований кількісний склад факультету:
– викладачі – як правило, не менше 30 осіб;
– студенти – як правило, не менше 200 осіб;
– доктори, професори – не менше 10% від кількості викладачів;
– кандидати, доценти – не менше 50% від кількості викладачів.
Факультет очолює декан – визнаний в своїй галузі вчений, педагог та організатор, що має досвід керівної роботи не менше 5 років, який має, як правило вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук. Не менше 75% кафедр, які входять до складу факультету, очолюють доктори наук, професори.
На факультеті працюють наукові колективи (школи), які мають державне та галузеве визнання. він є базовим для спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій.
Наукові підрозділи факультету відповідають основним критеріям НДЛ і виконують важливі науково-технічні проекти згідно з державними або галузевими програмами.
Результати роботи наукових підрозділів факультету висвітлюються у монографіях, патентах, наукових статтях в провідних фахових виданнях, що визнані ВАК України.
Факультет бере участь в підготовці фахівців для зарубіжних країн, у виконанні міжнародних науково-технічних програм спільно із зарубіжними партнерами.
Факультет самостійно або в співпраці з іншими організаціями бере участь у виданні наукових та науково-методичних журналів, збірників тощо.
За факультетом закріплюється приміщення, навчальне та наукове обладнання.
При створенні факультетів подвійного (з іншими міністерствами та відомствами) підпорядкування, що обумовлюється важливістю підготовки висококваліфікованих фахівців певного освітньо-кваліфікаційного напряму в загальнодержавному вимірі, та факультетів гуманітарного профілю за рішенням Вченої ради НТУУ “КПІ” можуть бути встановлені інші критерії.

Типове положення (статут) про факультет НТУУ"КПІ" (Додаток 11)

1. Загальні положення
Факультет є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом, що входить до складу Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” і діє на підставі Статуту НТУУ „КПІ” в межах галузевих нормативних актів і чинного законодавства за власним положенням.
Факультет об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші структурні підрозділи, які діють за власними положеннями.
Факультет має свій штамп і печатку.
Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію факультету приймає Вчена рада університету, про що видається відповідний наказ ректора.
Факультет у своєму складі має як правило три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.

2. Основні напрями роботи факультету
Організація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до вимог державних стандартів освіти, здійснення курсової, доуніверситетської та післядипломної підготовки;
Надання організаційної допомоги кафедрам у проведенні фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем народного господарства;
Співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами й організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) для виконання статутних завдань університету;
Створення умов для професійного росту студентів і співробітників факультету, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), підвищення кваліфікації викладацького складу факультету.
Підготовка підручників, навальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем факультету.
Міжнародна діяльність в галузі підготовки фахівців з вищою освітою, кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн та в науковому співробітництві.
3. Права і повноваження факультету
Факультет має такі права і повноваження:
в навчальній діяльності:
– формування кадрового складу та штатних розкладів у межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;
– здійснення повного циклу навчально-наукової, господарської та виховної роботи із студентами;
– ухвалення робочих навчальних планів, навчальних програм дисциплін та навчальних планів спеціальностей факультету;
– розробка планів видання навчально-методичної літератури та надання грифу від імені НТУУ “КПІ” навчальним посібникам та методичній літературі;
– формування розкладу занять спільно з диспетчерською університет;
– технічне забезпечення навчального процесу дисциплін факультету;
– укладання договорів на проведення практик;
– підготовка документів щодо працевлаштування випускників;
– профорієнтаційна та доуніверситетська підготовка абітурієнтів та укладання договорів зі школами, ліцеями та ін;
– остаточний відбір абітурієнтів, що успішно склали вступні випробування;
– організація стажування викладачів, науковців та студентів;
– укладання договорів на навчання зі студентами за контрактом;
– організація виховної роботи із студентами у закріплених за факультетом гуртожитках;
в науковій діяльності:
– участь в конкурсі науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету, попередня експертиза в підрозділі та підготовка пропозицій на університетський конкурс;
– підготовка кошторисів базового бюджетного фінансування та підписання їх деканом на рівні факультету з наступним затвердженням ректором (проректором), регулюючи їх фінансування між підрозділами (кафедрами) за затвердженими вченою радою факультету критеріями (відповідний обсяг госпдоговірної тематики, залучення до науково-дослідної роботи аспірантів, магістрантів, студентів, кількість дисертаційних робіт, що захищені та готуються до захисту, показники наукової діяльності за минулий рік чи минулі роки тощо);
– підготовка договорів та кошторисів за державними та міжнародними науково-технічними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів, контроль за використанням коштів згідно затверджених кошторисів;
– підготовка договорів з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародних контрактів;
– здійснення фінансових розрахунків з співвиконавцями робіт, закупівля матеріалів та спецобладнання, оформлення відряджень, замовлення інших послуг згідно кошторисів, з відповідальністю за свої дії як посадових осіб згідно чинного законодавства (за винятком бюджетної тематики);
– прийом на роботу наукових співробітників та сумісників;
– нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
– приймання остаточного рішення з питань підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, а саме:
- рекомендація до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів;
- рекомендація до вступу до аспірантури;
- затвердження тем кандидатських дисертацій;
- атестація аспірантів та здобувачів;
- рекомендація завершених дисертацій до захисту;
- формування пропозиції щодо складу приймальних комісій та комісій по здачі кандидатських екзаменів;
у міжнародній діяльності:
– формування планів роботи підрозділу згідно із затвердженою концепцією міжнародної діяльності університету та контроль за їх виконанням;
– контроль за відповідністю витрат встановленим структурам кошторисів;
– участь в міжнародних конкурсах, програмах, фондах;
– представлення пропозицій щодо участі підрозділів в загально університетських проектах;
– ініціювання проведення і формування програм та локальних оргкомітетів конференцій, семінарів тощо;
– здійснення заходів щодо організації набору іноземних студентів;
– інформаційно-рекламну діяльність;
– розроблення диференційованої цінової політики факультету з урахуванням мови навчання (української, російської, англійської) на підготовчому і на основному циклах навчання;
– встановлення плати за навчання іноземних студентів на факультеті;
у фінансово-господарській діяльності:
– оперативне управління майновим комплексом, що включає навчальні корпуси, гуртожитки (або їх частини) та частку закріпленої за факультетом території університету і утримання цього комплексу у належному технічному стані;
– створення на факультеті та забезпечення діяльності служб експлуатації навчальних корпусів, гуртожитків і закріпленої території, формування їх штатів;
– виконання поточних ремонтів на закріплених за факультетами об’єктах, в тому числі із залученням підрядних організацій;
– визначення нормативів для підрозділів факультету, контроль за споживанням електро-, теплоенергії та води;
– оплата фактично отриманих комунальних послуг;
– формування бюджету факультету та складання кошторисів і штатних розкладів підрозділів факультету.
4. Структура і органи управління факультетом
Структура й органи управління визначаються відповідно до основних напрямів та специфіки діяльності факультету. Для здійснення управлінських функцій формується відповідний штат факультету – деканат. Типова структура управління факультетом додається.
Колегіальним органом управління факультетом є вчена рада факультету.
Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук. Виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі обираються відповідно до таких квот: не менш як 75% загальної чисельності складу вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники факультету, до 10% – студенти, аспіранти, докторанти факультету, решта – інші виборні представники.
Виборних представників обирає конференція трудового колективу чи загальні збори факультету та за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.
Склад вченої ради факультету затверджується наказом ректора університету.
До компетенції вченої ради факультету належать:
– визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
– обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
– ухвалення фінансового плану та звіту факультету.
Обрання декана проводиться на засіданні розширеної вченої ради факультету відповідно до „Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ „КПІ”.
Засідання вченої ради факультету відбуваються щомісячно. Рішення вченої ради факультету вважається правомірним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 складу, рішення приймається більшістю голосів.
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету.
Факультет очолює декан, який призначається на цю посаду наказом ректора строком на сім років. Кандидатуру на посаду декана з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь, обирає і рекомендує ректору конференція трудового колективу чи загальні збори факультету.
Граничний вік кандидата на посаду декана не може перевищувати шістдесят років.
Декан виконує свої повноваження на постійній основі.
Декан може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
Заступники декана призначаються ректором за пропозицією вченої ради факультету.
Декан факультету:
– безпосередньо організовує навчальну і виховну роботу на факультеті;
– вирішує питання по формуванню кадрового складу факультету та подає ректору пропозиції щодо призначення на відповідні посади;
– організовує роботу з профорієнтації та набору студентів на 1 курс факультету, очолює роботу відбіркових комісій;
– організовує виконання навчальних планів і програм, програм виробничої практики студентів та здійснює контроль за навчальним процесом;
– організовує фінансову та господарську діяльність факультету;
– керує стипендіальною комісією факультету;
– здійснює загальне керівництво методичною роботою;
– організовує і проводить міжкафедральні наради, наукові і науково-методичні наради і конференції;
– організовує зв’язок з випускниками та вивчення якості їх практичної роботи, розробляє заходи спрямовані на покращання підготовки фахівців, яких випускає факультет.
Декан підписує наступні накази та документи:
в навчальному напрямку:
– надання студентам академічної відпустки або повторного курсу навчання;
– переведення студентів у межах університету;
– зміну прізвища студента;
– переведення студентів на наступний навчальний курс;
– призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
– подання ректору на зарахування та відрахування студентів;
– оголошення студентам подяк та доган;
– допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
– надання включеного навчання за кордоном.
– поселення студентів у гуртожитки;
– оформлення студентських квитків.
в науковому напрямку:
– договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок університету;
– договори з міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародні контракти з наступним поданням на підпис ректору (проректору).
– субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49% коштів, отриманих від замовників робіт;
– заяви на відпустки штатних співробітників та сумісників (за винятком бюджетної тематики).
– акти здачі-приймання науково-технічної продукції ;
– акти приймання спеціального обладнання і матеріалів та їх списання згідно з чинним законодавством ;
– відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
у фінансово-господарському напрямку:
– накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам;
– накази про проведення інвентаризації;
– накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші;
– довіреності на отримання матеріальних цінностей, придбаних за кошти університету.
Всі документи щодо напрямків діяльності факультету, яка здійснюється відповідно до Статуту НТУУ “КПІ” та цього Положення, за дорученням ректора підписуються та подаються деканом факультету.
Декан видає накази та розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані ректором університету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту НТУУ “КПІ” чи завдають шкоди інтересам університету.
Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться за конкурсом відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №744 від 24.12.2002 року, та відповідного положення НТУУ “КПІ”.

5. Студенти та аспіранти факультету
До числа студентів факультету приймаються особи з повною загальною середньою освітою, що пройшли за конкурсом, або навчаються за контрактом. До аспірантури приймаються особи з вищою освітою, що пройшли за конкурсом. Навчання студентів може здійснюватись з відривом та без відриву від виробництва, а також екстерном. Студентам та аспірантам, що навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Іногороднім студентам та аспірантам за встановленим порядком надається гуртожиток. Студенти можуть навчатися за індивідуальними планами.
Студенти і аспіранти беруть участь в діяльності факультету та мають права, передбачені Статутом НТУУ “КПІ”. Студенти і аспіранти можуть обирати і бути обраними до Вченої ради університету та вчених рад факультету. Студенти та аспіранти можуть створювати органи самоуправління для вирішення питань студентського та аспірантського життя.
Студенти зобов’язані у встановлені строки виконувати навчальні плани та додержуватися правил внутрішнього розпорядку відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у НТУУ “КПІ”. Студенти, що не виконали навчальних планів за семестр з неповажних причин, а також встановлених правил внутрішнього розпорядку та поведінки, згідно з “Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”, відраховуються з університету.

6. Органи громадського самоврядування факультету
Вищим органом громадського самоврядування факультету є конференція трудового колективу чи загальні збори факультету (далі – Конференція).
Конференція скликається за наявності понад 200 штатних викладачів, науковців і допоміжного персоналу. В іншому випадку скликаються загальні збори працівників факультету.
В складі конференції мають бути представлені всі групи працівників факультету.
Не менше ніж 75% від загальної кількості делегатів (членів) конференції мають становити науково-педагогічні працівники факультету, решта – інші категорії співробітників факультету.
Конференція скликається не рідше одного разу на рік.
Конференція:
– заслуховує щорічний звіт та дає оцінку діяльності декана;
– затверджує річний звіт про діяльність факультету;
– вносить пропозиції ректору університету про відкликання з посади декана;
– обирає кандидатури на конференцію трудового колективу університету;
– обирає кандидатури до Вченої ради університету.
На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, старостатів, студентських деканатів тощо.
Основні завдання органів студентського самоврядування факультету:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

7. Майно та кошти факультету
Економічну основу діяльності факультету становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи. За факультетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, частка території університету, обладнання, а також інше необхідне майно.
Фінансування факультету здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.
Джерелами фінансування діяльності факультету є:
– загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
– спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- частини коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від виконання науково-дослідних робіт, в тому числі надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
- частини коштів, отриманих від використання об’єктів майнового комплексу факультету, в тому числі від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- доходів від господарської та виробничої діяльності;
- безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
– інших доходів згідно з чинним законодавством.
Факультет самостійно розпоряджається одержаними за всіма видами діяльності надходженнями згідно із затвердженою структурою видатків спеціального фонду відповідно до діючого законодавства.

8. Критерії визначення статусу факультету у складі інституту
Факультет об’єднує кафедри, науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, допоміжні підрозділи для організації підготовки фахівців за одним або декількома спорідненими напрямами певної галузі народного господарства України, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, для проведення наукових досліджень в межах однієї або декількох суміжних галузях знань.
Факультет створюється, як правило, на базі трьох і більше кафедр та інших підрозділів НТУУ “КПІ” за рішенням Вченої ради університету.
В своїй діяльності факультет керується Законом України “Про вищу освіту”, Статутом НТУУ “КПІ” та власним Положенням, яке затверджує ректор університету.
Факультет готує фахівців з одного або декількох освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та відповідних рівнів “спеціаліст”, “магістр”.
75% спеціальностей факультету мають бути акредитовані за ІV рівнем акредитації.
Факультет здійснює курсову, доуніверситетську, післядипломну підготовку, в тому числі підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук).
Рекомендований кількісний склад факультету:
– викладачі – як правило, не менше 30 осіб;
– студенти – як правило, не менше 200 осіб;
– доктори, професори – не менше 10% від кількості викладачів;
– кандидати, доценти – не менше 50% від кількості викладачів.
Факультет очолює декан – визнаний в своїй галузі вчений, педагог та організатор, що має досвід керівної роботи не менше 5 років, який має, як правило вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук. Не менше 75% кафедр, які входять до складу факультету, очолюють доктори наук, професори.
На факультеті працюють наукові колективи (школи), які мають державне та галузеве визнання. він є базовим для спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій.
Наукові підрозділи факультету відповідають основним критеріям НДЛ і виконують важливі науково-технічні проекти згідно з державними або галузевими програмами.
Результати роботи наукових підрозділів факультету висвітлюються у монографіях, патентах, наукових статтях в провідних фахових виданнях, що визнані ВАК України.
Факультет бере участь в підготовці фахівців для зарубіжних країн, у виконанні міжнародних науково-технічних програм спільно із зарубіжними партнерами.
Факультет самостійно або в співпраці з іншими організаціями бере участь у виданні наукових та науково-методичних журналів, збірників тощо.
При створенні факультетів подвійного, з іншими міністерствами та відомствами, підпорядкування, що обумовлюється важливістю підготовки висококваліфікованих фахівців певного освітньо-кваліфікаційного напряму, та факультетів гуманітарного профілю за рішенням Вченої ради НТУУ “КПІ” можуть бути встановлені інші критерії.

Типова структура управління факультетом

Типове положення про інженерний (науково-інженерний, науково-дослідний, науково-технічний) центр НТУУ"КПІ" (Додаток 15)

1. Загальні положення
1.1. Інженерний (науково-інженерний, науково-дослідний, науково-технічний) центр (далі Центр) є основним структурним підрозділом науково-дослідної частини (НДЧ) НТУУ “КПІ”. Він створюється для вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, впровадження в народне господарство нових зразків науково-технічної продукції. Центр використовує за призначенням закріплені за ним наказом ректора основні, оборотні фонди та приміщення, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що входить до балансу університету, і діє на підставі доручення, отриманого від юридичної особи - ректора НТУУ “КПІ”.
Рішення про створення Центру приймається Вченою радою НТУУ “КПІ”.
1.2. Орієнтовні критерії визначення Центру:
Центр створюється для виконання комплексних науково-дослідних конструкторських робіт, організації впровадження у виробництво результатів науково-технічних розробок вчених НТУУ “КПІ”, виготовлення малих серій наукоємних виробів, сприяння інтенсифікації процесів впровадження шляхом поєднання державного регулювання інноваційної діяльності та свободи підприємництва.
Центр повинен приймати участь в виконанні як мінімум 3 проектів з пріоритетних науково-технічних напрямків, затверджених Верховною Радою України.
Співробітники Центру повинні мати опубліковані монографії, навчальні посібники, підручники, статті, в т.ч. і за кордоном. Кількість публікацій повинна бути не менше 1 на кожного наукового співробітника на протязі року.
Центр повинен мати самостійну бухгалтерію та баланс.
Співробітники Центру повинні отримувати не менш 1 патенту на об’єкт промислової власності (винаходу, промисловий зразок, корисну модель) на 10 працівників.
В складі Центру повинні працювати докторанти, аспіранти, пошукачі.
Центр повинен приймати участь в міжнародних програмах, контрактах (не менше 1 контракту або 1 програми).
В складі Центру повинні працювати студенти в кількості, що дорівнює кількості наукових співробітників. Співробітники Центру повинні приймати участь в навчальному процесі (постановка лабораторних робіт, участь в проведенні занять).
Центр може мати в своєму складі лабораторії та сектори). Чисельний склад лабораторій повинен складати не менше 10 співробітників (штатних та сумісників). Лабораторія може мати сектори, кількість працюючих в секторі – не менше 5-ти співробітників (штатних та сумісників).
Центр очолює висококваліфікований фахівець.
Центр повинен бути самодостатнім: мати необхідне фінансування для забезпечення заробітною платою не менше, як 20 посад співробітників (штатних, сумісників), мати свої приміщення для роботи.
1.3. Діяльність Центру проводиться згідно даного Положення, Статуту НТУУ “КПІ”, відповідного законодавства України для наукових закладів Міністерства освіти і науки України, в т.ч. Законів “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” та інш.
Положення про Інженерний (науково-інженерний, науково-дослідний, науково-технічний) центр затверджує ректор НТУУ “КПІ”.
1.4. Головними напрямками діяльності Центру є:
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності;
- інженерна реалізація науково-дослідних розробок Центру в різних галузях промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
- впровадження науково-технічних розробок, в тому числі випуск малих серій розроблених виробів, з застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійснює авторський нагляд за використанням науково-технічних розробок;
- підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
- міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
- виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції Центру.

2. Науково-впроваджувальна діяльність
2.1. Основними завданнями Центру є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки та впровадження їх результатів в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. В плануванні своєї науково-дослідної та впроваджувальної роботи Центр спирається на :
- пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, що визначаються Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;
- державні та галузеві науково-технічні програми;
- актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.
2.2. Науково-впроваджувальна діяльність Центру фінансується:
- з бюджетних коштів, отриманих на конкурсній основі;
- з коштів, отриманих від позабюджетної діяльності самого Центру;
- за рахунок кредитних ресурсів, тощо.
2.3. Про свою наукову та інші види діяльності Центр підзвітний безпосередньо НДЧ та фінансово-економічному управлінню університету.

3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації
3.1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації грунтується на тісному зв’язку науково-дослідницької діяльності, навчального процесу та потреб інженерної практики.
3.2. Центр може здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

4. Організаційна діяльність Центру
4.1. З питань планування робіт та обліку:
- участь у конкурсі науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету, попередня експертиза підрозділів та підготовка пропозицій на університетський конкурс;
- розробка тематичних планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно затверджених наукових напрямків;
- відповідальність за рівень, ефективність та впровадження розробок;
- підготовка звітів про науково-виробничу діяльність;
- забезпечення державної реєстрації розробок;
- проведення прогнозування, маркетингу, кон’юнктурних досліджень в галузі наукової та практичної діяльності Центру;
- організація бухгалтерського обліку в підрозділі відповідно до Закону та доручень, наданих керівнику та головному бухгалтеру;
- забезпечення звітності Центру перед НДЧ та фінансово-економічним управлінням університету.
4.2. З питань зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом:
- участь штатних співробітників Центру в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять;
- надання лабораторій студентам, аспірантам для виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт та проектів, а також проведення виробничої практики на договірних умовах;
- участь у підготовці фахівців для підприємств-замовників.
4.3. З питань утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету:
- забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт у виділених приміщеннях та на частці закріпленої території університету;
- сплата університету накладних витрат, вартості фактично використаних комунальних послуг, інших виплат згідно з рішенням Адміністративної та Вченої рад університету.

5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Формування фінансових коштів здійснюється за рахунок бюджетної та позабюджетної діяльності, виручки від реалізації документації, патентів, ліцензій, консультацій, послуг, кадрової підготовки та перепідготовки тощо.
5.2. Про свою фінансову діяльність Центр щоквартально безпосередньо звітує перед фінансово-економічним управлінням університету. На Центр, як структурний підрозділ університету розповсюджуються принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ “КПІ”.
5.3. Невикористані кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані в наступні роки для розвитку Центру.

6. Структура і управління
6.1. У стосунках з сторонніми для НТУУ “КПІ” установами, підприємствами Центру є самоврядною організацією, яка зв’язана з ними договірними відносинами.
6.2. До складу Центру можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, відділення, конструкторсько-технологічні підрозділи, дослідні виробництва. Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників і службовців затверджуються директором Центру.
6.3. Чисельний склад штатних співробітників та керівництва Центру затверджується проректором з наукової роботи НТУУ “КПІ” за поданням директора Центру.
6.4. Директор Центру призначається на посаду ректором за поданням проректора з наукової роботи на умовах контракту строком до семи років на підставі рекомендації конференції трудового колективу.
Заступники призначаються на посади та звільняються з них ректором НТУУ "КПІ". Оплата праці директора та його заступників, в т.ч. заохочення, визначаються ректором КПІ за поданням проректора з наукової роботи.
6.5. Директор Центру в межах наданих йому повноважень:
- вирішує питання діяльності Центру, затверджує його структуру;
- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками науково-дослідного Центру;
- готує кошториси базового бюджетного фінансування та підписує їх з наступним поданням на підпис до ректорату, регулюючи фінансування між підрозділами Центру за затвердженими радою Центру критеріями (відповідний обсяг госпдоговірної тематики, залучення до НДР аспірантів, магістрантів, студентів, кількість дисертаційних робіт, що захищені та готуються до захисту, показники наукової діяльності за минулий рік чи минулі роки тощо);
- готує договори та кошториси за програмами ДНТП, міжнародними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів з наступним поданням на підпис до ректорату, контролює використання коштів згідно затверджених кошторисів;
- готує договори з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародні контракти, підписує на рівні Центру з наступним поданням на підпис до ректорату;
- підписує договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок університету, підписує субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49 % коштів, отриманих від замовників робіт;
- здійснює фінансові розрахунки (за винятком бюджетної тематики) з співвиконавцями робіт, закуповує матеріали та спецобладнання, підписує відрядження, замовляє інші послуги згідно кошторисів;
- відповідає за результати діяльності Центру перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету;
- є розпорядником закріпленого за Центром майна і коштів;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, що працюють за позабюджетною тематикою;
- проводить нарахування та підписує відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства України;
- в межах фінансування організовує роботу підрозділу, вирішує питання фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення працівників;
- разом з профспілковими організаціями готує та подає на затвердження до ректорату та профкому університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;
- відповідає за свої дії як посадова особа згідно чинного законодавства;
- відповідає за результати діяльності Центру перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету;
- щорічно звітує перед колективом науково-дослідного Центру.
6.6. Директор зобов’язаний забезпечити:
- високоефективну науково-дослідну роботу та впровадження наукових розробок, в тому числі за рахунок державного бюджету та позабюджетних коштів;
- підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук);
- ефективність міжнародної науково-технічної діяльності;
- дотримання умов колективного договору;
- захист відомостей, що складає державну, службову та комерційну таємниці;
- дотримання чинного законодавства, зміцненню договірної, трудової дисципліни;
- звітність перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету за свою господарську та фінансову діяльність.
6.7. Керівниками наукових підрозділів та тем призначаються співробітники Центру, а також професори та викладачі НТУУ “КПІ”, які, як правило, мають вчений ступінь та звання. Керівники наукових підрозділів та тем призначаються директором Центру.
6.8. Ректор НТУУ "КПІ", видаючи доручення директору Центру делегує йому ряд прав.
6.9. З метою забезпечення колегіальності, демократичності та гласності в вирішенні питань науково-виробничої діяльності Центру за поданням директора Центру наказом ректора НТУУ “КПІ” створюється науково-технічна (вчена) рада Центру, яку очолює директор Центру. До складу ради входять керівники тем та найбільш кваліфіковані вчені і спеціалісти Центру.
6.10. Науково-технічна (вчена) рада:
- визначає наукову, технічну і фінансову стратегію діяльності Центру;
- готує пропозиції по використанню коштів, що отримані Центром від позабюджетної діяльності;
- заслуховує керівників розробок, керівників структурних підрозділів Центру з різних питань їх діяльності;
- вносить пропозиції про заохочення працівників Центру за конкретні досягнення в праці;
- розглядає пропозиції відносно зміни структури Центру;
- оцінює результати діяльності підрозділів;
- проводить атестацію наукових та інженерних кадрів.
6.11. Керівники тем, наукових та обслуговуючих підрозділів несуть повну відповідальність за високий науково-технічний рівень досліджень, патентну чистоту конкурентоспроможної науково-технічної продукції, своєчасність виконання робіт та їх етапів, за дотримання трудової дисципліни, фінансовий стан, збереження матеріальних цінностей підрозділів та створення обстановки творчої, результативної роботи членів підлеглих колективів.

7. Припинення діяльності Центру
7.1. Діяльність Центру припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування, при невиконанні покладених на Центру завдань.
7.2. Рішення про створення та ліквідацію Центру приймається Науково-технічною радою університету. Після цього видається відповідний наказ ректора університету.
7.3. В разі ліквідації Центру майно, обладнання та матеріали залишаються в НТУУ “КПІ”.

Інструкція з діловодства в НТУУ "КПІ" || НАКАЗ №1-30 || 10.03.05 || Додаток 26

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з діловодства в НТУУ "КПІ" (далі - Інструкція) встановлює єдину систему організації діловодства, порядок роботи з документами відповідно до особливостей структури, з врахуванням штатної чисельності та технічного забезпечення конкретного підрозділу і носить обов'язковий характер для всіх працівників НТУУ "КПІ".
1.2. Документи НТУУ "КПІ" є власністю держави. Робота з ними регулюється законодавством України, Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, із змінами і доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, із змінами і доповненнями, нормативно-методичними документами державної архівної служби України, а також цією Інструкцією.
1.3. Викладені в Інструкції правила визначають порядок ведення загального діловодства і поширюються на всю службову документацію, що не має таємного характеру. Порядок ведення таємного діловодства, роботи з документами і виданнями "Для службового користування" визначається спеціальними інструкціями.
1.4. Інструкція встановлює порядок приймання, реєстрації, обліку, проходження, оформлення, друкування та тиражування, контролю виконання, підготовки відповідей, відправлення, використання, передачі в архів на зберігання документів в НТУУ "КПІ".
1.5. Положення Інструкції передбачає традиційне ведення діловодства. Автоматизована (комп'ютерна) технологія обробки, обліку та контролю документів визначається окремою інструкцією.
1.6. Загальне ведення діловодства та методичне керівництво роботою з документами в НТУУ "КПІ" покладається на відділ кадрів і діловодства НТУУ "КПІ".
1.7. Загальне керівництво роботою з документами в НТУУ "КПІ" здійснюється керуючим справами, безпосереднє – начальником відділу кадрів та діловодства.
1.8. Організація діловодства та контроль за додержанням встановлених правил роботи з документами в структурних підрозділах НТУУ "КПІ" покладаються на їх керівників, безпосереднє виконання – на відповідального за діловодство: діловодів, або коли їх посада не передбачена штатним розкладом, - співробітника, який відповідає за цю роботу.
1.9. Керівник структурного підрозділу призначає відповідального за ведення діловодства, який затверджується розпорядженням керівника структурного підрозділу.
1.10. Відповідальний за діловодство забезпечує облік та проходження документів у встановлені строки, інформує керівника про їх виконання, знайомить працівників підрозділу з нормативними і методичними документами з діловодства, подає керівникові підрозділу та (чи) відділу кадрів та діловодства звітність про хід роботи з документами, які поставлені на контроль.
1.11. Працівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за збереження службових документів, які знаходяться в них на виконанні. Про втрату документа терміново доповідається керівникові підрозділу, складається акт, один примірник якого передається начальнику відділу кадрів та діловодства для відповідного реагування у встановленому порядку.
1.12. Керівництво, посадові особи НТУУ "КПІ" зобов'язані:
1.12.1. забезпечувати своєчасне та правильне виконання доручень і розпорядчих документів вищих органів, керівництва університету та ін. документів;
1.12.2. вживати заходів до скорочення службового листування, уникаючи його тоді, коли питання можливо вирішити шляхом особистих переговорів або по телефону;
1.12.3. забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства;
1.12.4. здійснювати контроль за суворим додержанням вимог Інструкції щодо складання, оформлення, зберігання документів, організації діловодного процесу;
1.12.5. зберігати у поточному діловодстві документи до їх передачі в архів НТУУ.
1.13. Керівники та інші працівники зобов'язані знати і дотримуватись вимог Інструкції щодо виконання, обробки, оформлення, зберігання документів і використання службової документації.
1.14. Зміст службових документів не підлягає розголошенню. З ними можуть бути ознайомлені лише особи, що мають безпосереднє відношення до виконання цих документів. Ознайомлення сторонніх з документальними матеріалами чи їх опублікування допускається лише з дозволу керівництва НТУУ "КПІ".
1.15. Внутрішнє листування між структурними підрозділами допускається, як виняток, лише з питань, які вимагають письмового підтвердження.
1.16. Керівники структурних підрозділів повинні ознайомлювати всіх прийнятих на роботу осіб з організацією роботи з документами в НТУУ "КПІ" і вимогами Інструкції.
1.17. При звільненні працівника із займаної ним посади, а також на період його відпустки, відрядження тощо всі невиконані документи передаються для виконання особі, що його заміщає, з відміткою про передачу в реєстраційно-контрольних документах.

2. Прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції. Загальний порядок виконання документів

2.1. Вся кореспонденція, крім міжнародної, що надходить до НТУУ "КПІ", приймається та реєструється відповідною особою канцелярії НТУУ "КПІ": м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 1, № к. 243.
2.2. Міжнародна кореспонденція, що надходить до НТУУ "КПІ", приймається та реєструється відповідною особою управління міжнародних зв’язків: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп. № 1, № к. 179.
2.3. При прийомі кореспонденції перевіряється цілісність конверта або упаковки, відповідність адресування. Кореспонденція, що приймається, перевіряється згідно з додатком.
2.4. Документи, які були отримані безпосередньо керівництвом НТУУ "КПІ", передаються на реєстрацію до канцелярії НТУУ "КПІ".
2.5. Помилково доставлена кореспонденція пересилається за належністю або повертається відправнику канцелярією.
2.6. При відкритті конверта (упаковки) перевіряється правильність оформлення документів, фактична наявність документів та додатків до них, звіряються номери документів з номерами, що вказані на конвертах. Конверти додаються до документів.
2.7. У випадку відсутності або пошкодження документа, що заважає використанню його за призначенням, складається акт в трьох примірниках (додаток 1), які підписуються працівниками канцелярії НТУУ "КПІ". Один примірник акта залишається в канцелярії, другий додається до вхідних документів, третій надсилається відправнику.
2.8. Пакети з відміткою „особисто”, „не відкривати до початку торгів” або з конкретним зазначенням адресата (назва підрозділу чи ПІБ працівника) передаються адресатам без відкривання.
2.9. Документи, які надійшли до НТУУ "КПІ", розподіляються канцелярією по ректорату та структурних підрозділах. На всіх документах, крім визначених Переліком документів, що не реєструються (додаток № 5), в правому нижньому куті або вільному від тексту місці першого аркуша проставляється реєстраційний штамп, дата надходження до НТУУ "КПІ", реєстраційний номер.
2.10. Реєстраційний номер містить:
а) індекс документа („Г” – служби, розміщені в 1-ому корпусі, та „К” – в інших корпусах;);
б) код відповідного підрозділу (додаток № 6);
в) загальний порядковий номер у реєстраційному журналі.
Наприклад: Г-505-156 28.02.2005;
Де „Г” – індекс документа;
505 – код підрозділу;
156 – загальний порядковий номер.
2.11. Реєстрація документів здійснюється в журналі реєстрації, на реєстраційно-контрольній картці та в журналі контролю строків виконання (додатки 2, 3).
2.12. Зареєстровані документи передаються на розгляд керівництву та до структурних підрозділів через відповідального за діловодство під розписку.
2.13. В приймальні ректора, проректорів, керуючого справами та головного бухгалтера зареєстровані документи передаються секретарям відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом НТУУ "КПІ" під розписку із зазначенням дати отримання.
2.14. Секретарі ректора, проректорів, керуючого справами та головного бухгалтера перевіряють наявність додатків до вхідної кореспонденції, в разі необхідності роблять запити додаткової інформації та доповідають про документи, що надійшли, керівникові, який розглядає їх та визначає виконавця.
2.15. Заяви та скарги на дії посадових осіб НТУУ "КПІ" передаються канцелярією на розгляд ректору та згідно з резолюцією - виконавцю, який вивчає подані матеріали та в десятиденний строк (якщо резолюція не містить іншого терміну) доповідає пропозиції.
2.16. До документів, які надійшли до НТУУ "КПІ", і по яких вже призначався виконавець, працівниками канцелярії в обов’язковому порядку при передачі їх керівництву додаються короткі довідки інформаційного змісту щодо виконавця, руху документу, попереднього листування тощо.
2.17. Всі документи, що надійшли до НТУУ "КПІ", реєструються в канцелярії НТУУ "КПІ" і передаються керівництву (в структурні підрозділи), як правило, в день надходження. Документи з позначкою "Терміново" передаються протягом години.
2.18. Після розгляду документа керівництвом та призначення виконавця, в той же день документ повертається до канцелярії для реєстрації резолюції. До реєстраційних документів вносяться відомості про зміст та дату накладення резолюції, прізвище та ініціали виконавця, термін виконання, дату передачі документа відповідальному за діловодство відповідного структурного підрозділу чи безпосередньо виконавцеві.
2.19. За призначенням документ передається під розписку з зазначенням дати його отримання.
2.20. Документи для розгляду (виконання) з підрозділу в підрозділ передаються тільки на підставі письмової вказівки керівництва, яким здійснювалися розгляд документа та накладення резолюції.
2.21. Передача документів з підрозділу в підрозділ (від виконавця до виконавця) відбувається виключно через канцелярію з внесенням відповідних даних про передачу до реєстраційних документів.
2.22. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то перший з них є відповідальним за виконання документа, якому у встановленому порядку передається документ.
2.23. Відповідальний за діловодство підрозділу виконавця, вказаного в резолюції першим, оперативно знайомить з документом решту вказаних в резолюції осіб під розписку на резолюції, зліва від відповідного прізвища. У необхідних випадках співвиконавцям передаються ксерокопії документа, про що робиться відповідна відмітка на резолюції.
2.24. Після вирішення порушених у документі питань відповідальний за його виконання доповідає керівникові, яким накладено резолюцію, після чого в лівому нижньому куті першої сторінки документа робить відмітку про його виконання або додає супровідну записку, в якій вказує, як вирішені питання: дана відповідь, прийнято рішення і т. д., проставляє дату виконання, номер документу, до яких необхідно долучити документ, завіряє його своїм підписом і передає канцелярії.
2.25. Відповідь на виконаний документ підписується керівником, яким було накладено резолюцію, або особою, яка на той час виконує його обов’язки.
2.26. Примірник (копія) відповіді, який залишається в НТУУ "КПІ", візується виконавцями або відповідальним виконавцем.
2.27. Відповідь на виконаний документ в необхідній кількості примірників разом з вхідним документом передається канцелярії для проставлення на ній вихідного номера, внесення відповідних даних до реєстраційно-контрольних документів, відправки адресатам.
2.28. У вихідному номері документа вказується його індекс, код, порядковий номер та дата.
2.29. Виконаний документ разом з копією відповіді підшивається до відповідної справи або передається за призначенням.
2.30. Всі документи, що надійшли до НТУУ "КПІ" з апарату Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих органів, органів виконавчої влади, міністерств, відомств (далі - урядові документи), приймаються відповідальною за урядове листування особою служби діловодства та реєструється окремо (Додаток № 4).
2.31. Робота з урядовими документами ведеться окремо від інших документів у всіх структурних підрозділах НТУУ "КПІ".
2.32. Співробітник канцелярії, відповідальний за урядове листування, приймає вхідну кореспонденцію, перевіряє відповідність вихідного номера документа номеру, проставленому на конверті, встановлює правильність адресування, розписується за отримання документа в супровідному листі фельдзв’язку і засвідчує підпис печаткою.
2.33. Якщо в одному пакеті надійшло два і більше документів, що належать до урядового листування, на кожному з них в правому нижньому куті проставляється реєстраційний штамп, вхідний номер, дата.
2.34. Урядовий документ реєструється на реєстраційно-контрольній картці (додатки 3), куди заносяться назва органу державної влади, міністерства, відомства, які надіслали документ; вид документа (указ, постанова, рішення, розпорядження тощо); вхідний номер і дата його реєстрації; вихідний номер і дата, проставлені на документі відправником; заголовок та короткий зміст документа.
2.35. Зареєстровані урядові документи передаються ректору через секретаря, якому вони вручаються під розписку.
2.36. Законодавчі та нормативні акти після реєстрації передаються ректору і за його резолюцією - для подальшого опрацювання керуючому справами.
2.37. Урядовий документ, розглянутий ректором, повертається до канцелярії відповідальному за урядове листування, який заносить резолюцію до реєстраційних документів, і передає документ за належністю, під розписку відповідальному за діловодство.
2.38. На документі, поставленому керівництвом на контроль, ставиться відмітка „Взято на контроль”; документ з відміткою реєструється в журналі контролю стоків виконання документів (додаток № 11).
2.39. Якщо в резолюції не вказаний конкретний термін виконання, то відповідь на документ повинна бути надіслана не пізніше одного місяця з дня його надходження.
2.40. Після виконання документа працівник, вказаний в резолюції першим, особистим підписом знімає документ з контролю.
2.41. Всі документи, підписані керівництвом НТУУ "КПІ", відправляються в день підписання, за необхідності - нарочним. У виключних випадках за вказівкою ректора чи проректора можуть бути направлені телеграми (додаток № 12).
2.42. Облік та зберігання виконаних документів здійснюється службою діловодства.

3. Проходження документів

3.1. Документи, в порядку, передбаченому розділом 2 цієї Інструкції, передаються виконавцям для розгляду.
3.2. Резолюція керівництва про передачу документів на розгляд виконавцю накладається безпосередньо на документі.
3.3. Судові документи (справи) передаються секретарю ректора чи керуючого справами під розписку з зазначенням дати отримання.
3.4. Розглянуті виконавцем документи можуть бути передані ним помічнику для попереднього опрацювання (перевірки наявності обставин тощо).
3.5. У разі повернення листа, заяви без розгляду відповідь надсилаються заявникові цінним листом.
3.6. Одночасно решті заявників надсилається примірник відповіді.
3.7. Копія відповіді з відміткою про відправку залишається в канцелярії у відповідній справі.
3.8. Повідомлення з відміткою про вручення документів адресатові залучаються до матеріалів справи або надаються під розписку виконавцю.
3.9. Факт неодержання документу адресатом засвідчується поштовим повідомленням встановленого зразка, яке разом з не отриманим документом та конвертом оперативно передається канцелярією виконавцю для ознайомлення та залучення до матеріалів.

4. Формування справ

4.1. Формування справи здійснюється в такому порядку:
4.2. перевіряється наявність документів, зазначених у додатку до документу, та відповідність їх оригіналам, засвідчення копій і визначається порядок їх підшивання у справу шляхом нумерації аркушів;
4.3. нумерація здійснюється в правому верхньому куті аркуша чорним графітним олівцем або механічним нумератором, не зачіпаючи тексту.
4.4. При формуванні справи забороняється використовувати швидкозшивачі або інші механічні засоби скріплення документів, які полегшують вилучення документів зі справи.
4.5. Якщо в листі, заяві додаток не розшифровано, а вказано лише кількість аркушів, до опису включається кожний документ окремо із зазначенням, що він є додатком до листа, заяви.
4.6. Конверт, в якому надійшов лист, заява або інші документи, підлягає обов’язковому залученню до справи після документів, які в ньому надійшли.
4.7. Усі документи, що підшиваються до справи, мають бути лише в одному примірнику.
4.8. Опис справи як засіб фіксування наявності документів та розміщення їх у справі здійснюється на внутрішньому боці обкладинки і може бути продовжений на окремих аркушах, які з цією метою підшиваються до справи першими, та включає коротку назву документа, його реквізити, кількість аркушів, покажчик аркушів у справі (додаток 4).
4.9. Документи, зазначені в додатку до листа, заяви або в іншому супровідному документі, в опису не перелічуються, але обов'язково відмічається їх наявність згідно з переліком у додатку або відсутність. В останньому випадку зазначається причина відсутності документа (акт, складений при розкритті конверта (Додаток № 1), наявність в іншій справі тощо). Документ, що підтверджує причину відсутності додатка до листа, заяви долучається до справи.
4.10. В опису обов’язково відмічається, в оригіналі чи копії підшитий до справи документ.
4.11. Опис підписуються виконавець і працівник структурного підрозділу, який оформлює та приймає справу.
4.12. В процесі подальшого надходження документів справа продовжує формуватись в хронологічному порядку відповідно до дати надходження документа до НТУУ "КПІ".
4.13. Підшивання справи здійснюється за результатами її розгляду (перебування) в кожному підрозділі.
4.14. Справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250.
4.15. Кожен том справи оформлюється окремо, має власну нумерацію аркушів та власний опис. На кожному томі проставляються реквізити справи, номер тому, а також загальна кількість томів у справі, наприклад: Том 2 / Всього - 2.
4.16. Документи (накази, листи, довідки та ін.) оформлюються на бланках (додатки 7, 8, 9). Накази, листи реєструються в канцелярії НТУУ "КПІ" (додаток № 10) чи секторах відділу кадрів та діловодства. Довідки реєструються та видаються в структурних підрозділах НТУУ "КПІ", які їх видають.
4.17. У необхідних випадках документи підписуються ректором, проректорами, керуючим справами та засвідчується гербовою печаткою НТУУ "КПІ".
4.18. Документи, які підлягають відправленню, передаються до канцелярії, реєструються і в той же або наступного дня відправляються за призначенням.
4.19. Відправка чи передача адресатові документів без їх реєстрації у канцелярії забороняється.
4.20. Не допускається залишення у справі документа без відмітки про його відправку чи видачу.
4.21. Належним чином підписаний примірник документа залишається у справі.
4.22. Заявникам, адресату надсилаються оригінали листів, довідок. Відправка здійснюється згідно поштових правил. Реєстри відправки поштової кореспонденції та квитанції про відправку зберігаються в канцелярії.
4.23. Перший і єдиний примірник наказу, підписаний, уповноваженою особою, залишається в канцелярії чи в секторах відділу кадрів та діловодства .
4.24. Після закінчення відпрацювання документу, завершується формування справи і вона зберігається у відповідному підрозділі університету.
4.25. Вилучення зі справи будь-яких документів не допускається.
4.26. Оригінали документів, що містяться у додатках до листів, заяв, можуть бути повернуті за проханням адресата, заявника за умови подання засвідчених копій для заміни, крім тих які підлягають обов’язковому зберіганню в НТУУ "КПІ".
4.27. Заміна оригіналів документів, що містяться у справі, на їх копії здійснюється на підставі резолюції керівництва НТУУ "КПІ". Відповідне клопотання з резолюцією керівництва долучається до справи.
4.28. Направлення документів за межі НТУУ "КПІ" (для проведення експертизи, до слідчих органів, до суду тощо) здійснюється на підставі відповідного рішення та за резолюцією уповноваженої особи.
4.29. Оригінали документів надсилаються за межі НТУУ "КПІ" з супровідним листом, підписаним уповноваженою особою, в якому зазначаються підстави направлення документів та реквізити виключно цінним листом з описом.
4.30. При направленні за межі НТУУ "КПІ" оригіналів документів, вони повинні бути прошиті, пронумеровані і зафіксовані в супровідному листі.
4.31. Не допускається наявність не підшитих документів, що направляються за межі НТУУ "КПІ".
4.32. Замість документів, що направляються за межі НТУУ "КПІ", обов’язково залишаються їх завірені копії.
4.33. До копій документів, які були направлені за межі НТУУ "КПІ" повинно бути обов’язково долучено документи, які містять: підстави для направлення їх за межі НТУУ "КПІ" (ухвали, запит з резолюцією керівника тощо), копію супровідного листа з вихідними даними, документи, які надійшли після їх відправки.
4.34. До копій документів, які були направлені за межі НТУУ "КПІ", як правило, повинні бути додані відомості щодо прізвищ та посад осіб, у провадженні яких за межами НТУУ "КПІ" знаходяться документи (судді, експерта, прокурора, інших посадових осіб), а також номер її службового телефону.
4.35. Відповідальна особа підрозділу і начальник відділу кадрів та діловодства здійснюють перевірку стану документів, які направляються за межі НТУУ "КПІ". За потребою, направляється лист-нагадування, копія якого залучається до копій документів, направлених за межі НТУУ "КПІ".
4.36. При поверненні документів до НТУУ "КПІ" перевіряється наявність документів.
4.37. У випадку виявлення факту відсутності, пошкодження, заміни документів або їх перепідшивання, працівниками служби діловодства та відповідальною особою складається про це акт у 3-х примірниках та доповідається керівництву НТУУ "КПІ". Один примірник вказаного акта підшивається до документів, другий - додається до супровідного листа.
4.38. При надходженні документів до підрозділу в обов'язковому порядку перевіряється наявність додатків, здійснюється огляд стану документів (повнота матеріалів, наявність опису, відповідність змісту опису фактичній наявності документів, належність оформлення.
4.39. Після завершення виконання, згідно з резолюцією, всі документи, що надійшли до підрозділу, а також примірники усіх документів, підготовлених підрозділом, долучаються до матеріалів і залишаються в підрозділі, крім документів, які підлягають зберіганню в ректораті, бухгалтерії чи відділі кадрів та діловодства НТУУ "КПІ".
4.40. В підрозділі залишається примірник кожного документа, прийнятого підрозділом, які зберігаються у відповідних папках, сформованих згідно з номенклатурою.
4.41. У випадку виявлення недоліків в оформленні документів вони підлягають обов'язковому усуненню співробітниками підрозділами НТУУ "КПІ", які їх готували в найкоротші терміни.
4.42. Викладені вимоги щодо формування, опрацювання та проходження документів, переміщення поширюються також на документи, які знаходяться в підрозділах НТУУ "КПІ" з урахуванням особливостей, передбачених цією Інструкцією.

5. Формування особової справи працівників університету
5.1. Особова справа формується у виготовлену типографським способом тверду обкладинку, на обкладинці справи вказуються:
5.1.1. прізвище, ім’я, ім’я по батькові;
5.1.2. число, місяць, рік зарахування на посаду та звільнення з посади;
5.1.3. кількість сторінок у справі.
5.2. Справа комплектується у порядку надходження з таких документів і в такій послідовності:
5.2.1. опис документів (додаток № 13);
5.2.2. доповнення до особового листка з обліку кадрів (додаток № 14);
5.2.3. копія наказу (розпорядження) про (призначення) працівника (на посаду);
5.2.4. заява про прийняття на роботу (додаток № 15);
5.2.5. особовий листок з обліку кадрів (додаток № 16);
5.2.6. автобіографія (додаток № 17);
5.2.7. копії документів про освіту;
5.2.8. виписка з рішення конкурсної комісії;
5.2.9. виписка з наказу по особовому складу НТУУ «КПІ» про зарахування.
5.3. У хронологічній послідовності, до особової справи також включаються:
5.3.1. заяви та виписки з наказів про переміщення по роботі: перевід на іншу посаду або в інший підрозділ;
5.3.2. подання про заохочення та стягнення;
5.3.3. копії документів про зміни анкетних даних;
5.3.4. копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, про додаткову освіту;
5.3.5. характеристики; атестаційні листки та ін.
5.4. Включення до особової справи наказів (розпоряджень) про відпустки, про направлення у відрядження, на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування та з інших аналогічних питань не допускається.
5.5. Кожній особовій справі викладачів надається порядковий номер, що відповідає номеру у алфавітній книзі. Інші особові справи систематизовані в алфавітному порядку або за структурними підрозділами відповідно до штатного розпису.
5.6. Особові справи зберігаються нарівні з секретними документами і видаються для службового користування лише посадовим особам, коло яких визначається керівником підприємства, під розписку у спеціальному журналі або контрольній картці.
5.7. Не допускається затримка особової справи понад доби. При використанні особової справи категорично забороняється робити будь-які виправлення записів у ній або вносити до неї нові, вилучати з особової справи документи.
5.8. Справа підшивається встановленим способом (нитками, через не менше як три отвори, впродовж лівого, вільного від тексту поля документів).
5.9. Інспектор формує облікові алфавітні книги, своєчасно вносить відповідні довідкові відомості згідно наказів.
5.10. Відповідальність за зберігання та формування особової справи повністю покладається на старшого інспектора відділу кадрів та діловодства.

Понеділок, Жовтень 3, 2005 - 11:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.