НАКАЗ № 2–216 від 28.12.2007 Про затвердження "Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ "КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_2-216.doc269.5 КБ

З метою сучасної організації правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених в НТУУ «КПІ», згідно рішення Вченої Ради університету від 10 грудня 2007 року.

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити «Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ «КПІ» (додається).
2. Затвердити нові форми таких документів:
– Контракти з педагогічними та науково-педагогічними працівниками; з науковими працівниками; з директором інституту (деканом факультету); із завідувачем кафедри;
– Угоду про підготовку докторанта (аспіранта) денної форми навчання за рахунок державного замовлення;
– Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору;
- Розписку про ознайомлення з вказаним Положенням.
3. Організаційному відділу Департаменту науки та інноватики довести до відома усіх керівників структурних підрозділів вказане Положення та нові форми документів, зазначених у п.2 цього Наказу.
4. Керівникам структурних підрозділів університету довести до відома співробітників університету вказане Положення і нові форми документів, вказаних у п. 2 цього наказу та забезпечити організацію їх виконання.
5. Відділу з питань інтелектуальної власності при проведенні роботи з питань підготовки охоронних матеріалів необхідних на об’єкти авторського права та промислової власності суворо дотримуватися зазначеного Положення.
6. Контроль за виконанням Наказу покласти на проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка.

Ректор М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

Положення про об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ"КПІ"

Дане "Положення про об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ "КПІ" (далі – Положення) визначає дії працівників, докторантів, аспірантів та студентів НТУУ "КПІ" при створенні ними об'єктів права інтелектуальної власності.

Це Положення складено на основі Конституції України та Цивільного кодексу України, Законів України "Про авторське і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" та інших законів України.
I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Автор об'єктів права інтелектуальної власності – працівник, докторант, аспірант, студент очної форми навчання НТУУ "КПІ", інтелектуальною, творчою працею якого створено об'єкт права інтелектуальної власності.

1.2. До об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), зокрема, належать :

винаходи. корисні моделі, промислові зразки (далі – об'єкти промислової власності);
твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми і бази даних (далі – об'єкти авторського права);
раціоналізаторські пропозиції, комерційна таємниця, топографії інтегральних мікросхем;
торгівельні марки (знаки для товарів і послуг);
ноу-хау, результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, пошукових, проектно-пошукових, технологічних та інших робіт, пов'язаних з науковою, науково-технічною, науково-педагогічною діяльністю тощо .

1.3 Ноу-хау – відомості технічного, економічного тощо характеру, що існують у вигляді інформації, в тому числі в режимі комерційної таємниці, навичок, досвіду, що не охороняються як об'єкти промислової власності та не розкриті з різних причин.

1.4. Комерційна таємниця – є інформація технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

1.5. Службові ОПІВ – об'єкти права інтелектуальної власності, які створені Автором:

а) у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення (завдання) роботодавця;

б) з використанням досвіду, науково-технічних і виробничих знань, обладнання НТУУ "КПІ".

1.6. Майнові права інтелектуальної власності включають: право на використання ОПІВ; виключне право дозволяти використання ОПІВ; виключне право перешкоджати неправомірному використанню ОПІВ; в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.7. Носії комерційної таємниці – матеріальні об'єкти, в яких відомості (інформація), що є комерційною таємницею, знаходить своє відображення у вигляді символів, образів, сигналів, технічних рішень та процесів тощо (зокрема, рукописи, чернетки, документи, креслення, магнітні стрічки, перфокарти, перфострічки, диски, дискети, роздруківки, копії, кіно- та фотоплівки, моделі, матеріали тощо).

1.8. Ознайомлення – розкриття, передання, недбале зберігання, надання доступу тощо.

1.9. Працівник – фізична особа, яка уклала з НТУУ "КПІ" трудовий контракт (договір).

1.10. Роботодавець – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

1.11. Розголошення – ознайомлення Автором шляхом дії або бездіяльності іншої особи без письмової згоди роботодавця з відомостями, що є комерційною таємницею, якщо це завдало чи могло завдати шкоди роботодавцю.

1.12. Трансфер ОПІВ – передача ОПІВ, що оформляється між юридичними та/або фізичними особами шляхом укладання дво- або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо ОПІВ.
II. ДІЇ Авторів У РАЗІ СТВОРЕННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОПІВ

2. Взаємовідносини з приводу службових ОПІВ

2.1. У разі створення об'єктів промислової власності (далі – ОПВ) Автор протягом 30 днів письмово повідомляє про це НТУУ "КПІ" або уповноважену ним особу шляхом подачі та реєстрації у відділі з питань інтелектуальної власності (далі – ВзПІВ) НТУУ "КПІ" опису ОПВ за встановленою формою.

2.2. Інформація, що стосується ОПВ, є для Автора і НТУУ "КПІ" конфіденційною і не підлягає розголошенню. Строк збереження НТУУ "КПІ" чи його правонаступником службового ОПВ як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий ОПВ переходить до Автора.

2.3. Якщо НТУУ "КПІ" не має наміру скористатися своїми правами стосовно ОПВ або іншого технічного рішення, то він зобов'язаний письмово повідомити Автора про своє рішення протягом чотирьох місяців з дня одержання повідомлення.

2.4. Якщо НТУУ "КПІ" протягом чотирьох місяців з дати повідомлення Автором про ОПВ не подасть заявку до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" або патентного відомства іншої країни (далі – патентне відомство), не передасть право на подання заявки іншій особі або не повідомить Автора про рішення зберігати інформацію, викладену в матеріалах заявки, у режимі комерційної таємниці, то Автор має право подати таку заявку до патентного відомства самостійно. У такому разі НТУУ "КПІ" зобов'язується зберігати конфіденційність отриманих від Автора відомостей про ОПВ і не чинити дій, що перешкоджають одержанню Автором патенту або іншого охоронного документу.

2.5. У випадках, вказаних у п.п. 2.3 та 2.4. цього Положення майнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт переходять до Автора, а у НТУУ "КПІ" залишається переважне право на оплатне придбання ліцензії з метою використання об'єкта на умовах, визначених ліцензійним договором.

2.6. У разі прийняття НТУУ "КПІ" стосовно ОПВ рішення про подання заявки, передання права на подання заявки іншій особі або про збереження в режимі комерційної таємниці, НТУУ "КПІ" зобов'язаний протягом вказаного чотирьохмісячного строку укласти з Автором або договір "Про винагороду" і "Про розпорядження охоронним документом та майновими правами інтелектуальної власності, які він засвідчує", або договір "Про передання права на подання заявки для отримання охоронного документа на ОПІВ", або інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства.

2.7. Автор разом із відділом з питань інтелектуальної власності готує заявочні матеріали, необхідні для одержання патентів та інших охоронних документів, бере участь у листуванні з патентними й іншими відомствами, підписує заявочні документи, і вчиняє інші необхідні дії для одержання охоронного документа на ОПВ. Автор сприяє НТУУ "КПІ" в реалізації ОПВ і інших технічних рішень шляхом передання з цією метою необхідної інформації.

2.8. При поданні заявки до патентного відомства НТУУ "КПІ" бере на себе витрати, пов'язані з одержанням охоронних документів, і сплату зборів за підтримання їх чинності. У випадку прийняття НТУУ "КПІ" рішення про припинення чинності патенту чи іншого охоронного документу, НТУУ "КПІ" зобов'язується письмово повідомити про це Автора і запропонувати укласти договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, що засвідчуються цим патентом чи іншим охоронним документом, Автору. Якщо винахід створено у співавторстві, то таке повідомлення та пропозиція повинна бути направлена НТУУ "КПІ" до всіх співавторів. Таке повідомлення повинно бути направлено Автору (співавторам) не пізніше, ніж за місяць до спливу чергового терміна сплати збору за підтримання чинності охоронного документа на ОПВ.

2.9 Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі). Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується .
III. Взаємовідносини з приводу службових об'єктів авторського права

3.1. Автор зобов'язаний письмово повідомити НТУУ "КПІ" або уповноважену ним особу протягом 30 днів про створення службових об'єктів авторського права (далі – ОАП) – зокрема, комп'ютерної програми, бази даних, службових навчальних видань, що можуть мати інтерес для НТУУ "КПІ", та разом з повідомленням надати їх примірник, придатний для реалізації майнових прав інтелектуальної власності, в електронному вигляді та роздруковані на папері (повідомлення та примірник ОАП подаються та реєструються через відділом з питань інтелектуальної власності НТУУ "КПІ").

3.2. НТУУ "КПІ" протягом одного місяця після одержання такого повідомлення, в разі якщо він не приймає рішення про збереження створених ОАП як комерційної таємниці, повинен подати заявку на реєстрацію авторського права на службову комп'ютерну програму чи базу даних до Державного підприємства "Українське агентство з авторських та суміжних прав". У цьому випадку всі витрати, пов'язані із здійсненням правової охорони ОАП, несе НТУУ "КПІ". Автор зобов'язаний сприяти забезпеченню правової охорони вказаних об'єктів НТУУ "КПІ".

3.3. Протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення НТУУ "КПІ" зобов'язаний укласти з Автором договір щодо врегулювання питань, пов'язаних з виплатою Автору авторської винагороди і розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на ОАП.

3.4. Якщо НТУУ "КПІ" не здійснить дії, встановлені пп.3.2 і 3.3. цього Порядку, майнові права інтелектуальної власності на службові ОАП переходять до Автора.

3.5. У випадку, передбаченому у п. 3.4 цього Положення, майнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт переходять до Автора, а у НТУУ "КПІ" залишається переважне право на оплатне придбання ліцензії з метою використання об'єкта на умовах, визначених ліцензійним договором.
IV. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

4.1. Автор бере на себе зобов'язання по збереженню конфіденційності отриманої при створенні ОПІВ інформації та погоджується утримуватися від розголошення комерційної таємниці будь-якій третій особі без отримання попередньої письмової згоди на це НТУУ "КПІ" за винятком випадків, коли така інформація стала публічною або загальновідомою внаслідок незалежних від Автора причин або якщо особа, яка її отримує, уже отримала таку інформацію з інших законних джерел. При створенні ОПІВ Автор погоджується обмежити коло осіб, ознайомлених із конфіденційною інформацією.

4.2. Автор, усвідомлюючи важливість комерційної таємниці для Роботодавця, та те, що комерційна таємниця є об'єктом заходів Роботодавця щодо збереження її секретності, зобов'язується:

4.2.1. виконувати усі вимоги Роботодавця, пов'язані з нерозголошенням комерційної таємниці;

4.2.2. здійснювати всі можливі заходи та вживати всі необхідні засоби для нерозголошення комерційної таємниці, в тому числі випадкового;

4.2.3. у випадку вчинення дій з боку третіх осіб з метою отримання комерційної таємниці, про що стало відомо Автору, останній повинен негайно повідомити про це Роботодавця;

4.2.4. не схиляти інших осіб та не створювати умов до розголошення комерційної таємниці;

4.2.5. не збирати та не використовувати комерційну таємницю для здійснення будь-якої діяльності, що може завдати шкоду інтересам Роботодавця;

4.2.6. негайно повернути Роботодавцю усі носії комерційної таємниці у випадку припинення взаємовідносин сторін;

4.2.7. негайно повідомити в письмовому вигляді Роботодавця про втрату або недостачу носіїв комерційної таємниці, а також про причини та умови можливого витоку комерційної таємниці;

4.2.8. надавати для перевірки усі носії комерційної таємниці за першою вимогою Роботодавця.
V. ВІДНОСИНИ З НАУКОВИМ ПАРКОМ "Київська політехніка"

5.1. НТУУ "КПІ" є одним із засновників наукового парку "Київська політехніка".

5.2. Питання щодо майнових прав на ОПІВ, які створені у рамках виконання інноваційних проектів наукового парку вирішуються відповідно статті 6 Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка": 5.3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в результаті виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті. 5.4. Центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки (далі – державний орган) може обмежити майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів Державного бюджету України, у таких випадках: – технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено до сфери національної безпеки та оборони держави; – технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності визнано таким, що має використовуватися в публічних інтересах; – державний орган у повному обсязі здійснює фінансування доведення технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності до промислового використання та реалізації готової продукції. 5.5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням коштів Державного бюджету України, для власних потреб, якщо інше не визначено договором між ними та державним органом. 5.6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язані протягом місяця з дня отримання ними повідомлення про створення технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності із залученням коштів Державного бюджету України сповістити державний орган про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності. 5.7. Державний орган протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковий парк та/або його партнерів, чи буде віднесено технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений за рахунок коштів Державного бюджету України, до сфери національної безпеки та оборони, чи відповідну технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності буде використано в публічних інтересах. 5.8. Якщо державний орган протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковий парк та/або його партнерів, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать науковому парку та його партнерам. 5.9. У разі порушення державним органом положень частин третьої-восьмої цієї статті науковий парк та/або його партнер можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав."
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення норм даного Положення Автор та НТУУ "КПІ" несуть передбачену законодавством відповідальність.

6.2 Роботодавець і Автор звільняються від відповідальності за цим Положенням, якщо невиконання або неналежне виконання його умов є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор). До обставин непереборної сили відносяться стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, законі або незаконні заборонні заходи названих органів та інші дії, що не залежать від волі Роботодавця та Автор і унеможливлюють виконання ними зобов'язань за цим Положенням або перешкоджають такому виконанню.

6.3. Виникнення обставин непереборної сили, при умові повідомлення про них, продовжує термін виконання зобов'язань за цим Положенням на період, який відповідає строку дії зазначених обставин і терміну, що необхідний для їх усунення.
VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дане Положення набирає чинності з дати його затвердження наказом ректора НТУУ "КПІ" і є обов'язковим для виконання для усіх працівників, аспірантів та студентів НТУУ "КПІ".

7.2. Зміни та доповнення внесені до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження наказом ректора НТУУ "КПІ".

7.3. Норми цього Положення доводяться до відома Автора під розписку під час укладання відносин з НТУУ "КПІ" (підписанні трудового контракту (договору), угоди про підготовку докторантів (аспірантів), зарахування студентом стаціонару НТУУ "КПІ" (форми контрактів, угод та розписки додаються).

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко

П'ятниця, Грудень 28, 2007 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.