НАКАЗ № 4-247 від 10.10.2005 Про затвердження Порядку організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НТУУ"КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_4-247.doc38.5 КБ
Microsoft Office document icon orgnz_job.doc216 КБ

На виконання основних вимог Закону України “Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” та з метою створення єдиної системи організації роботи з охорони праці в університеті, забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-виховного процесу, наукової і господарської роботи та запобігання травматизму його учасників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію “Порядок організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НТУУ “КПІ” (додається).

2. Деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам структурних підрозділів прийняти до виконання та провести вивчення в колективах підрозділів університету.

3. Посадовим особам всіх структурних підрозділів університету дотримуватися виконання покладених на них обов’язків з питань охорони праці.

4. Начальнику відділу кадрів та діловодства університету у тримісячний термін доповнити посадові інструкції керівного складу підрозділів університету обов’язками, які покладені на посадових осіб.

5. Завідувачу канцелярією університету наказ довести до відома керівних посадових осіб

6.Наступним відміняється дія наказу від 29.12.1986 № 188-4 « Об утверждении Положения об организации работы по охране труда в системе Минвуза СССР».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів по напрямках роботи.

Ректор О/П М.З. Згуровський

Порядок організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НТУУ"КПІ"

(Розроблено згідно з вимогами Закону України “Про охорону праці”, наказу Держнаглядохоронпраці “Типове положення про службу охорони праці” від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за
№ 1526/10125 та “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.01 № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160)

1.Загальні положення

1.1.У своїй діяльності відповідальні посадові особи університету керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці.
1.2. Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в університеті розроблені відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”, “Про освіту”, “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 та визначають відповідальність посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.
1.3.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до вимог типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.
1.4.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці студентів під час трудового та професійного навчання, виробничої практики проводиться відповідно до типових планів і програм. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
1.5.Інструктажі з питань охорони праці в університеті проводяться зі студентами відповідно до “Положення про навчання з питань охорони праці працівників та службовців НТУУ “КПІ”, затвердженого ректором університету від 12.05.2005 року та наказу ректора “Про призначення відповідальних осіб та проведення вступного інструктажу по охороні праці для студентів університету” від 04.08.2005 № 4-179.
1.6.Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності із студентами, аспірантами проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони праці і містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки дорожнього руху, безпеки у побуті.
1.7.Керівники структурних підрозділів університету повинні дотримуватися виконання покладених на них обов’язків з питань охорони праці.
1.8.Науково-педагогічний, адміністративний, інженерно-технічний та учбово-допоміжний персонал зобов’язаний виконувати всі заходи, які необхідні для створення безпечних умов праці та проведення занять, слідкувати за виконанням діючого законодавства з охорони праці.
1.9.Нагляд за дотриманням вимог цих обов’язків здійснюють декани факультетів, директори інститутів, керівники структурних підрозділів, а контроль-відділ охорони праці університету.

2.Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в університеті
2.1. Ректор здійснює керівництво і контроль за організацією всієї діяльності з охорони праці в університеті, керуючись Законом України “Про охорону праці”(Нова редакція) від 21.11.2002 № 229-IV, розділ ІІІ “Організація охорони праці”, стаття 13 та з метою створення безпечних умов праці під час проведення навчально-виховного процесу відповідно до нормативно-правових актів, додержання вимог законодавства щодо прав працівників з цього питання забезпечує функціонування системи управління охороною праці в університеті.

2.2.Перший проректор університету здійснює керівництво організацією і проведенням навчального процесу згідно з діючим законодавством з охорони праці.
На Першого проректора університету покладається:
2.2.1.Організація виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, місцевих органів виконавчої влади, ректора і вдосконалення підготовки молодих спеціалістів у цій галузі.
2.2.2.Організація роботи щодо створення безпечних умов навчального процесу згідно з чинним законодавством, іншими інструктивними та нормативними документами з охорони праці.
2.2.3.Створення та забезпечення функціонування в університеті служби охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.12.2004 за № 1526/10125.
2.2.4.Забезпечення навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності студентів, аспірантів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства.
2.2.5.Забезпечення виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці університету та пропозицій профспілкового комітету.
2.2.6.Організація профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу.
2.2.7.Забезпечення фінансування профілактичних заходів з охорони праці в університеті, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці згідно статті 19 Закону України “Про охорону праці” (нова редакція) від 21.11.2002 № 229-1V.
2.2.8.Організація розслідування нещасних випадків з учасниками навчального процесу, затвердження актів про нещасні випадки відповідно до чинних документів, проведення аналізу причин та розробка заходів щодо попередження травматизму.

2.3. Проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) університету організує та контролює проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством з охорони праці.
На проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) університету покладається:
2.3.1.Відповідальність за виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади, ректора та Першого проректора університету з питань охорони праці і вдосконалення підготовки молодих спеціалістів у цій галузі.
2.3.2.Контроль за виконанням керівниками факультетів, кафедр та інших учбових підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці під час проведення занять із студентами в лабораторіях, майстернях, аудиторіях.
2.3.3.Надання дозволу на проведення учбових занять із студентами при наявності відповідно обладнаних для цих цілей учбових приміщень, які відповідають правилам та нормам з охорони праці та прийнятих в експлуатацію.
2.3.4.Затвердження в установлені терміни актів розслідування нещасних випадків, пов’язаних з навчальним процесом, та вжиття необхідних заходів з метою усунення причин, які призвели до таких випадків.
2.3.5.Котроль за організацією керівниками структурних підрозділів щорічного навчання співробітників університету, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою із залученням спеціалістів відділу кадрів та діловодства, служби охорони праці, кафедри охорони праці та довкілля.

2.4.Проректор з наукової роботи університету організує та контролює проведення науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт у відповідності з чинним законодавством про охорону праці.
На проректора з наукової роботи університету покладається:
2.4.1.Виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади, ректора та Першого проректора університету з питань охорони праці і вдосконалення підготовки молодих спеціалістів у цій галузі.
2.4.2.Організація роботи та здійснення контролю за виконанням заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці під час проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських робіт, в т.ч. в студентських наукових товариствах та конструкторських бюро.
2.4.3.Організація роботи щодо розробки, періодичного перегляду один раз на 5 років інструкцій з охорони праці під час виконання наукових робіт та погодження їх з відділом охорони праці, затвердження спільно з профспілками інструкцій з охорони праці, які діють в науково-дослідних та експериментально-конструкторських підрозділах і здійснення контролю за їх виконанням.
2.4.4.Видача дозволів на проведення науково-дослідних робіт при наявності відповідно обладнаних для цих цілей лабораторій, які відповідають сучасним нормам протипожежної безпеки, промсанітарії та питанням охорони праці, а також наявності освічених і підготовлених співробітників та інструкцій щодо безпечного ведення робіт з кожної науково-дослідної теми.
2.4.5.Затвердження в установлені терміни актів розслідування нещасних випадків, пов’язаних з проведенням науково-дослідних робіт, а також прийняття необхідних заходів щодо усунення причин, які призвели до таких випадків.
2.4.6.Організація щорічного навчання та перевірки знань з питань охорони праці співробітників науково-дослідних лабораторій, пов’язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки.
2.4.7. Врахування питань з охорони праці при розгляді умов контрактів та договорів, які укладаються з іншими організаціями.

2.5. Проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та РМБ) університету організує та контролює разом з іншими проректорами роботу з охорони праці, здійснення профілактичних заходів щодо попередження травмування як у виробничій, так і невиробничій сферах, в т.ч. у виробничо-господарських підрозділах університету.
На проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та РМБ) університету покладається:
2.5.1.Відповідальність за виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади, ректора та Першого проректора з питань охорони праці і вдосконалення підготовки молодих спеціалістів у цій галузі.
2.5.2.Організація робіт з експлуатації та утримання території, будівель університету у відповідності до вимог діючих нормативних документів.
2.5.3.Організація безпечного руху транспорту на території університету.
2.5.4.Виконання виробничо-господарськими підрозділами університету та підрядними організаціями заходів з охорони праці, які включені до планів та відповідних угод.
2.5.5.Організація щорічних періодичних перевірок заземлення електроуста- новок і ізоляції електропроводок згідно чинним правилам технічної експлуатації та безпечного обслуговування електроустановок.
2.5.6.Проведення періодичних перевірок вантажопідйомних механізмів, кранів і ліфтів згідно діючим правилам.
2.5.7.Організація проведення періодичних оглядів водогрійних та парових котлів, посудин та апаратів, які працюють під тиском, а також балонів для стиснених та скраплених газів.
2.5.8.Облік, ведення та звітність щодо витрати коштів, які виділені з метою поліпшення стану праці, виробничого середовища і навчання.
2.5.9.Забезпечення співробітників і студентів засобами індивідуального захисту, засобами гігієни відповідно до встановлених норм.
2.5.10.Організація обліку, зберігання, видачі спецодягу і спецвзуття у відповідності до діючих норм та інструкцій з цього питання.
2.5.11.Організація безпечного зберігання на складах та у сховищах паливо-мастильних матеріалів, вибухових і отруйних речовин, балонів зі скрапленим газом, обладнання, сировини тощо.
2.5.12.Організація проведення обов’язкових періодичних, а також перед прийомом на роботу медичних оглядів робітників тих професій, які передбачені діючими нормативними актами.
2.5.13.Погодження та отримання дозволу органів державного нагляду за охороною праці на введення в дію нових та реконструйованих будівель, приміщень.
2.5.14.Поточне та перспективне планування заходів з охорони праці.
2.5.15.Врахування питань з охорони праці при розгляді умов контрактів та договорів, які укладаються з іншими організаціями.
2.5.16.Затвердження в установлені терміни актів про нещасні випадки, які трапилися з працівниками університету, в т.ч. пов’язаних з виробничо-господарською діяльністю.

2.5.17.Періодичне заслуховування на нарадах керівників підрозділів університету, в т.ч. виробничо-господарських, з питання стану охорони праці та виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці і служби охорони праці університету.
2.5.18.Участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.
2.5.19.Призначення наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях.
2.5.20.Забезпечення створення діючого методичного кабінету з охорони праці в університеті відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.1997 №191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.1997 за № 458/2262, який має стати центром підготовки і перепідготовки спеціалістів і працівників. Зазначений кабінет підпорядковується відділу охорони праці університету.
2.5.21.Заохочення працівників університету за активну роботу щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці і проведення учбових занять, а також притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях чинного законодавства з охорони праці.

*************

Повний текст в приєднаному файлі

Понеділок, Жовтень 10, 2005 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.